รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  จันทบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   28  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส632202910   สามัญ    นางณัฏฐวรรณ   ศรีวิจารณ์       เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี    สพม.      48   หญิง 
 2   ส632201673   สามัญ    นายวันรบ   บุญนำ       เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี    สพม.      48   ชาย 
 3   ส632201672   สามัญ    ณัชชา   สร้อยศรี       มะขามสรรเสริญ    สพม.      48   หญิง 
 4   ส632201652   สามัญ    นางลลิตา   สมศรี       เบญจมานุสรณ์    สพม.      46   หญิง 
 5   ส632201651   สามัญ    นางสุรัสวดี   ทีขะระ       แก่งหางแมวพิทยาคาร    สพม.   0918717480   52   หญิง 
 6   ส632201650   สามัญ    นางสาวภัณฑิลา   บ้านด่าน       ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”    สพม.      48   หญิง 
 7   ส632201153   สามัญ    นายบุญตา   จันทร์เวียง       สอยดาววิทยา    สพม.      42   ชาย 
 8   ส632201148   สามัญ    นายปฐมพงษ์   นิติพจน์       ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"    สพม.      48   ชาย 
 9   ส632201147   สามัญ    นางจันทร์เพ็ญ   อินทร์อ่อน       สอยดาววิทยา    สพม.   0811501095   48   หญิง 
 10   ส632201146   สามัญ    นายสัมพันธ์   กุณวรรณ์       นายายอามพิทยาคม    สพม.   0817623122   50   ชาย 
 11   ส632201145   สามัญ    นายไพฑูรย์   เจริญพวก       แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์)    สพม.      46   ชาย 
 12   ส632201143   สามัญ    นางสาวโสภา   พุมมา       โป่งน้ำร้อนวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 13   ส632201142   สามัญ    นางสาววรรธนา   หอมทิพย์       ทุ่งขนานวิทยา    สพม.   0830995951   42   หญิง 
 14   ส632201140   สามัญ    นางสุดาวรรณ   เที่ยงธรรม       นายายอามพิทยาคม    สพม.   0800668009   48   หญิง 
 15   ส632201138   สามัญ    บัญฑิต   กิมศรี       แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์)    สพม.      50   ชาย 
 16   ส632201137   สามัญ    แสงอุษา   จินดาพรรณ       ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"    สพม.      46   หญิง 
 17   ส632201131   สามัญ    นายทัชชัย   ผ่องสวัสดิ์       คิชฌกูฏวิทยา    สพม.   0819941256   48   ชาย 
 18   ส632201130   สามัญ    อัธยา   บุณยรัตเศรณี       ขลุงรัชดาภิเษก    สพม.      54   หญิง 
 19   ส632201129   สามัญ    ปาณิรสา   สารสิทธิ์       ขลุงรัชดาภิเษก    สพม.      46   หญิง 
 20   ส612200133   สามัญ    นายศักดิ์ระพี   นกน้อย       เบญจมานุสรณ์    สพม.   063 9459951   46   ชาย 
 21   ส612200131   สามัญ    นางบังอร   เซ่งฮวด       สอยดาววิทยา    สพม.   092 4303670   46   หญิง 
 22   ส612200130   สามัญ    นางปิยะวดี   ใจคง       ศรียานุสรณ์    สพม.   083 6100668   44   หญิง 
 23   ส612200129   สามัญ    นายสมหมาย   โอภาษี       ศรียานุสรณ์    สพม.   084 3626079   48   ชาย 
 24   ส612200126   สามัญ    นางสาวเนตรนภา   ทาเวช       เบญจมานุสรณ์    สพม.   081 5526951   46   หญิง 
 25   ส612200124   สามัญ    นายธิติ   สวนแก้ว       ศรียานุสรณ์    สพม.      52   ชาย 
 26   ส612200123   สามัญ    นางสาวศิรดา   พรหมเทพ       เบญจมราชูทิศ    สพม.   084 8148047   44   หญิง 
 27   ส612200122   สามัญ    นางกนกธร   วงษ์จันทร์       เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี    สพม.   0822204266   46   หญิง 
 28   ส612200119   สามัญ    นางสาวสุรภา   เอื้อนไธสง       โรงเรียนศรียานุสรณ์    สพม.   094 4362591   42   หญิง