รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ชลบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   41  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส652004589   สามัญ    นายอาทร    ธูปทอง       หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์    สพม.      44   ชาย 
 2   ส652004565   สามัญ    นางสาวบรรจพร   แย้มละมูล       คลองกิ่วยิ่งวิทยา    สพม.   0818221822   52   หญิง 
 3   ส652004542   สามัญ    จินตนา   จูมสีสิงห์       สัตหีบวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 4   ส652004474   สามัญ    นันท์ณภัทร   ทิพเจริญ       สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี    สพม.      44   หญิง 
 5   ส652004442   สามัญ    นางสาวพรวิภา   มธุรส       บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา    สพม.      56   หญิง 
 6   ส652004433   สามัญ    ตฤณสิงห์   อิ่มใจ       บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)    สพม.      50   ชาย 
 7   ส652004430   สามัญ    นางณัฐรินีย์   จิรัตติกานนท์       บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)    สพม.      40   หญิง 
 8      สามัญ    นางปฏิญญา   บุญผ่อง       บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)    สพม.   0815777380   48   หญิง 
 9   ส652004427   สามัญ    นางสาวอัญสุรียา   นามเหลา       บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)    สพม.      40   หญิง 
 10   ส652004388   สามัญ    นายจตุพงษ์    ลี้ประเสริฐ       อ่างศิลาพิทยาคม    สพม.   0949635936   44   ชาย 
 11   ส652004217   สามัญ    นพดล   กิมกัว       บึงศรีราชาพิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 12   ส652004168   สามัญ    สมพิศ   เผ่าจินดา       บึงศรีราชาพิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 13   ส652004159   สามัญ    นายธนรัชน์   สุขโข       พนัสพิทยาคาร    สพม.      52   ชาย 
 14   ส652004047   สามัญ    นางสาวดารณี   วรรณพัฒน์       โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"    สพม.      48   หญิง 
 15   ส652004044   สามัญ    นายณรงค์ศักดิ์   นาคสมบูรณ์       ชลบุรี “สุขบท”    สพม.      48   ชาย 
 16   ส652004022   สามัญ    นายธนรัชต์   บุรีสูงเนิน       ชลบุรี "สุขบท"    สพม.      50   ชาย 
 17   ส652004003   สามัญ    นางสาวยุพาภร   สุขสาม       สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี    สพม.      44   หญิง 
 18   ส652003976   สามัญ    นางสาวพรสวาท   ตรีรัตน์       ชลบุรี "สุขบท"    สพม.      44   หญิง 
 19   ส652003950   สามัญ    นางสาวปรีญาณัฐ   พนาสิทธิ์       พานทอง    สพม.      46   หญิง 
 20   ส652003880   สามัญ    วันทนี    เจริญสุข       เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา    สพม.      50   หญิง 
 21   ส652003851   สามัญ    นางสาวจินตนา    บัวขาว       สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี     สพม.      42   หญิง 
 22   ส652003798   สามัญ    นางสาววิราภรณ์    ทีหอคำ       สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี    สพม.      46   หญิง 
 23   ส652003727   สามัญ    นายอภินันท์   ชมเชย       บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"    สพม.      44   ชาย 
 24   ส652003674   สามัญ    วิราภรณ์   ส่งแสง       ชลราษฎรอำรุง    สพม.      52   หญิง 
 25   ส652003634   สามัญ    นางสาวปาริชาติ    สันติเลขวงษ์       สิงห์สมุทร    สพม.      42   หญิง 
 26   ส632003177   สามัญ    นายธีรภัทร์    ดงยางวัน       ผินแจ่มวิชาสอน    สพม.      44   ชาย 
 27   ส632003150   สามัญ    นางสาวภัคภารัตน์   โตวา       สุรศักดิ์วิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 28   ส632003072   สามัญ    สิบเอกจิรวัฒน์   อินทรน้อย       พานทอง    สพม.   0819457864   60   ชาย 
 29   ส632003050   สามัญ    นางพุทธธารา   ทิวารัศชัย       โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร    สพม.      42   หญิง 
 30   ส632003023   สามัญ    สรรค์นิธิ   สมพงษ์ธรรม       โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร    สพม.      48   หญิง 
 31   ส632002721   สามัญ    สุทิศา   ศรีตังนันท์       สิงห์สมุทร    สพม.      48   หญิง 
 32   ส632002718   สามัญ    นรินศักดิ์   มีโชค       สิงห์สมุทร    สพม.      46   ชาย 
 33   ส632001085   สามัญ    นางสาวกนกอร   สิทธิเจริญ       เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา    สพม.      52   หญิง 
 34   ส632001504   สามัญ    สุชาดา   สุขบำรุงศิลป์       บึงศรีราชาพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 35   ส632001492   สามัญ    นางปิยาภรณ์   นิตยกิตติ       โรงเรียนสิงห์สมุทร    สพม.   089-012-8124   40   หญิง 
 36     ส632001438    สามัญ    พักตร์วิภา   มณีดำรงกิจ       สุรศักดิ์วิทยาคม    สพม.     0865126529   42   หญิง 
 37   ส632001344   สามัญ    เทอดเกียรติ   นำเจริญ       โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร    สพม.   0994194242   50   ชาย 
 38   ส632001084    สามัญ    นางเสาวภา     บูรณเจริญกิจ       พนัสพิทยาคาร    สพม.        46   หญิง 
 39   ส632001083    สามัญ    นางสาวอัญชลี     ผสมทรัพย์       พนัสพิทยาคาร    สพม.        46   หญิง 
 40   ส632001059    สามัญ    นางสาวธีรนาถ    แก้วทุย         พนัสพิทยาคาร    สพม.     0812954940   44   หญิง 
 41   ส622000633   สามัญ    นางสาวสายฝน    ทับทิมเทศ       โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร    สพม.   0818616817   48   หญิง