รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ชลบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   6  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส612003233   สามัญ    นางสาวเดือนเพ็ญ   ตันเงิน       ชลราษฎรอำรุง    สพม.   0813402822   40   หญิง 
 2   ส632003023   สามัญ    สรรค์นิธิ   สมพงษ์ธรรม       โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร    สพม.      46   หญิง 
 3   ส632002718   สามัญ    นรินศักดิ์   มีโชค       สิงห์สมุทร    สพม.      40   ชาย 
 4   ส632001492   สามัญ    นางปิยาภรณ์   นิตยกิตติ       โรงเรียนสิงห์สมุทร    สพม.   089-012-8124   42   หญิง 
 5     ส632001059    สามัญ    นางสาวธีรนาถ          แก้วทุย         พนัสพิทยาคาร    สพม.     0812954940   44   หญิง 
 6   ส622000633   สามัญ    นางสาวสายฝน    ทับทิเทศ       โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร    สพม.   0818616817   48   หญิง