รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สระบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   20  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1      สามัญ    ปารมี    ดวงดาว       สระบุรีวิทยาคม    สพม.   0817804955   48   หญิง 
 2   ส631902675   สามัญ    นางสาวกรรณิการ์    ภูโกสัย       อนุบาลวิหารแดง    สพป.      44   หญิง 
 3   ส631902665   สามัญ    นางณัฐรินทร์   อัครพัฒน์เมธา       สุธีวิทยา    สพม.      50   หญิง 
 4   ส631902353   สามัญ    นายศุภกร   แสนสุข       อนุบาลมวกเหล็ก    สพป.   0871972804   44   ชาย 
 5   ส631902346   สามัญ    หยาดนภา    สลาม       โรงเรียนอนุบาลเสาไห้    สพป.   0830320027   40   หญิง 
 6   ส631902283   สามัญ    นพพร   ปิ่นทอง       วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)    สพป.   0859105539   46   หญิง 
 7   ส637201979   สามัญ    นางมาลี   พรหมเพ็ญ       สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี    สพม.   0863813090     40   หญิง 
 8   ส631901701   สามัญ    นางสาวนิรมล    ฤกษ์ดี       แก่งคอย    สพม.   0817809052   48   หญิง 
 9   ส631901599   สามัญ    นายชินดนัย   รักษาแดน       สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี    สพม.      44   ชาย 
 10   ส631901590   สามัญ    นายธนพจน์   ธงศิลา       แก่งคอย    สพม.   0922692230   50   ชาย 
 11   ส631901588   สามัญ    นางสาววันทนา   ปั้นวงค์       หนองแค “สรกิจพิทยา”    สพม.   0959397946   44   หญิง 
 12   ส631901587   สามัญ    นายภาคิณ   บุบผาลา       หนองแค "สรกิจพิทยา"    สพม.   0928152444   46   ชาย 
 13   ส631901511   สามัญ    คณิตา   จันทวงษ์       สุธีวิทยา    สพม.   0884634099   46   หญิง 
 14   ส631901431   สามัญ    นางสาวนิภาพร   นาราช       ชุมชนวัดไทยงาม    สพป.   0903534661   44   หญิง 
 15   ส631901406   สามัญ    นายเก่งกาจ   จริงจังชนังกูล       อนุบาลวิหารแดง    สพป.   0961935928   46   ชาย 
 16   ส631901328   สามัญ    นางเสาวลักษณ์   ควรชม       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี    สพม.      44   หญิง 
 17   ส631901324   สามัญ    นางวาทินี   แสนทวี       เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”    สพม.   0817208832   44   หญิง 
 18   ส631901323   สามัญ    นินาท   ศริพันธุ์       บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”    สพม.      48   ชาย 
 19   ส611900474   สามัญ    นายภูมินทร์   สวัสดิโรจน์       สระบุรีวิทยาคม    สพม.   089-4155487   52   ชาย 
 20   ส611900473   สามัญ    นายอนันต์   พงษ์มานุรักษ์       สระบุรีวิทยาคม    สพม.   089 5137665   48   ชาย