รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  สระบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   22  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส651903866   สามัญ    กฤตยา   สมปอง       หนองแค "สรกิจพิทยา"    สพม.      44   หญิง 
 2   ส631902815   สามัญ    นายพยนต์   เหนือโท       อนุบาลสระบุรี    สพป.      50   ชาย 
 3   ส631902798   สามัญ    พัฒนี   คงไพศาล       วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)    สพป.      48   หญิง 
 4   ส631902675   สามัญ    นางสาวกรรณิการ์    ภูโกสัย       อนุบาลวิหารแดง    สพป.      44   หญิง 
 5   ส631902353   สามัญ    นายศุภกร   แสนสุข       อนุบาลมวกเหล็ก    สพป.   0871972804   44   ชาย 
 6   ส631902346   สามัญ    หยาดนภา    สลาม       โรงเรียนอนุบาลเสาไห้    สพป.   0830320027   40   หญิง 
 7   ส631902312   สามัญ    นางสาวจารุวรรณ   พิมพ์ทอง       อนุบาลเสาไห้    สพป.   0874962596   52   หญิง 
 8   ส631902283   สามัญ    นพพร   ปิ่นทอง       วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)    สพป.   0859105539   48   หญิง 
 9   ส631902224   สามัญ    นางสาวสุดารัตน์   นาคเม้า       ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1    สพป.   0817561069   54   หญิง 
 10   ส631901602   สามัญ    อุมาพร   นารินทร์       ประเทียบวิทยาทาน    สพม.      44   หญิง 
 11   ส631901600   สามัญ    นางกาญจนา    กอนจอหอ       มวกเหล็กวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 12   ส631901598   สามัญ    นางเสฏฐิกัลยา   เผ่าเผือกงาม       มวกเหล็กวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 13   ส631901597   สามัญ    น้ำทิพย์   สุโพธิ์ภาค       มวกเหล็กวิทยา    สพม.   0821593241   42   หญิง 
 14   ส631901596   สามัญ    วรรณภรณ์   ภูยาดาว       บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"    สพม.      46   หญิง 
 15   ส631901592   สามัญ     นางสุพรรณี   เสาใบ       โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    สพม.   0983793349   44   หญิง 
 16   ส631901588   สามัญ    นางสาววันทนา   ปั้นวงค์       หนองแค “สรกิจพิทยา”    สพม.   0959397946   44   หญิง 
 17   ส631901580   สามัญ    นางสาวปฏิญญา    คำนวนชัย       วังม่วงวิทยาคม    สพม.   0624196355   46   หญิง 
 18   ส631901517   สามัญ    นางกิตติยา   ปุ่นเอื้อง       หนองแค"สรกิจพิทยา"    สพม.      52   หญิง 
 19   ส631901516   สามัญ    เสาวรส   บุญทัน       ซับน้อยเหนือวิทยาคม    สพม.   096-9799653   42   หญิง 
 20   ส631901511   สามัญ    คณิตา   จันทวงษ์       สุธีวิทยา    สพม.   0884634099   46   หญิง 
 21   ส631901406   สามัญ    นายเก่งกาจ   จริงจังชนังกูล       อนุบาลวิหารแดง    สพป.   0974166199   46   ชาย 
 22   ส631901328   สามัญ    นางเสาวลักษณ์   ควรชม       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี    สพม.      44   หญิง