รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ชัยนาท   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส651804227   สามัญ    นายธีรพงศ์   เพ็งชัย       หันคาพิทยาคม    สพม.   0910639493   46   ชาย 
 2   ส631802252   สามัญ    นายวรวิทย์   สุขจุ่น       อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์    สพม.   0896680474   46   ชาย