รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สิงห์บุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631703369   สามัญ    พิสิฐชัย​   น้อยศรี       วัดพรหมสาคร    สพป.   0630890110   46   ชาย 
 2   ส631703151   สามัญ    นางสาวเกษแก้ว   เจริญเกตุ       วัดโบสถ์    สพป.   0642455545   42   หญิง