รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ลพบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   19  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631603364   สามัญ    นายพรทวี   สุมาลี       โคกเจริญวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 2   ส631603271   สามัญ    นายกิตติคม   บุตรแสนคม       พัฒนานิคม    สพม.      42   ชาย 
 3   ส631603270   สามัญ    นางสาวนุชนาถ   ผาน้อย       พัฒนานิคม    สพม.      44   หญิง 
 4   ส621603268   สามัญ    นายกิตติศักดิ์   ปานงาม       พัฒนานิคม    สพม.      46   ชาย 
 5   ส631603265   สามัญ    นางจันทรัตน์   คงเพ็ชร์       โคกตูมวิทยา    สพม.      60   หญิง 
 6   ส631603238   สามัญ    นายวัฒนกรณ์    จิวาลักษณ์       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี    สพม.      58   ชาย 
 7   ส631603235   สามัญ    นายนฏกร   บุญล้อม       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี    สพม.      48   ชาย 
 8   ส631603228   สามัญ    นางสาวกาญจน์สุดา   เรียงผา       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี    สพม.      44   หญิง 
 9   ส631603215   สามัญ    นายณัฐพรรษ   วิวัฒน์วรวงศ์       บ้านหมี่วิทยา    สพม.   0817807579   46   ชาย 
 10   ส631603211   สามัญ    นายทวิช   แจ่มจำรัส       บ้านหมี่วิทยา    สพม.      50   ชาย 
 11   ส611603195   สามัญ    นายภาสกร   แสนทวี       โคกกระเทียมวิทยาลัย    สพม.      52   ชาย 
 12   ส631603161   สามัญ    นางสาวอัจฉระพรรณ   ทองสันต์       บ้านหมี่วิทยา    สพม.      52   หญิง 
 13     ส631601832    สามัญ    นางรุจิเรข        กาญจนวรานนท์         สระโบสถ์วิทยาคาร    สพม.        48   หญิง 
 14     ส631601821    สามัญ    นางสาวกรรณิการ์        ใจหาญ       ดงตาลวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 15   ส631601738   สามัญ    สยามรัฐ   ยิ้มสาระ       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ    สพม.      42   ชาย 
 16   ส631601710   สามัญ    นางสาวสุภา​รัตน์​   อึ้งถาวรดี       โคกสำโรงวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 17   ส631601442   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี    สพม.   0816409900   58   ชาย 
 18   ส611500558   สามัญ    นายพิริยะ   เกตุสกุล       พิบูลวิทยาลัย    สพม.      54   ชาย 
 19   ส611500554   สามัญ    นางสิริกร   โทกำจัด       พิบูลวิทยาลัย    สพม.   0982955756   44   หญิง