รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ลพบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   14  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631603309   สามัญ    นายวรเชษฐ   ชมพลมา       ราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรี    สศศ.      60   ชาย 
 2   ส631603271   สามัญ    นายกิตติคม   บุตรแสนคม       พัฒนานิคม    สพม.      42   ชาย 
 3   ส631603270   สามัญ    นางสาวนุชนาถ   ผาน้อย       พัฒนานิคม    สพม.      44   หญิง 
 4   ส621603268   สามัญ    นายกิตติศักดิ์   ปานงาม       พัฒนานิคม    สพม.      50   ชาย 
 5   ส631603263   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.ธนะเมศฐ์    ธรรมนลินธรณ์       ลำสนธิวิทยา    สพม.      42   ชาย 
 6   ส631603238   สามัญ    นายวัฒนกรณ์    จิวาลักษณ์       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี    สพม.      58   ชาย 
 7   ส631603215   สามัญ    นายณัฐพรรษ   วิวัฒน์วรวงศ์       บ้านหมี่วิทยา    สพม.   0817807579   48   ชาย 
 8   ส631603211   สามัญ    นายทวิช   แจ่มจำรัส       บ้านหมี่วิทยา    สพม.      50   ชาย 
 9   ส631603161   สามัญ    นางสาวอัจฉระพรรณ   ทองสันต์       บ้านหมี่วิทยา    สพม.      50   หญิง 
 10   ส631602979   สามัญ    นางนิตยา   วงศ์จันทร       ชัยบาดาลวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 11     ส631601832    สามัญ    นางรุจิเรข   กาญจนวรานนท์         สระโบสถ์วิทยาคาร    สพม.        48   หญิง 
 12     ส631601821    สามัญ    นางสาวกรรณิการ์   ใจหาญ       ดงตาลวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 13   ส631601738   สามัญ    สยามรัฐ   ยิ้มสาระ       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ    สพม.      42   ชาย 
 14   ส631601710   สามัญ    นางสาวสุภารัตน์   อึ้งถาวรดี       โคกสำโรงวิทยา    สพม.      44   หญิง