รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  อ่างทอง   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   5  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631503412   สามัญ    วีดารัตน์   พานทอง       วัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)    สพป.      44   หญิง 
 2   ส631503400   สามัญ    นางสาวโอศฑี   จังจริง       อนุบาลวัดอ่างทอง    สพป.      48   หญิง 
 3   ส631503396   สามัญ    นางสาวทิพวัลย์   พึ่งแก้ว       ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)    สพป.      44   หญิง 
 4   ส631503159   สามัญ    นายหอมหวล   ศรีอาภรณ์       สตรีอ่างทอง    สพม.      52   ชาย 
 5   ส611500553   สามัญ    นายสุเทพ   กรอบเพ็ชร       สตรีอ่างทอง    สพม.   081 7453269   46   ชาย