รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   16  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631403243   สามัญ    นางณภัทรารัตน์   ศรีเจริญ       วัดบ้านสร้าง    สพป.      44   หญิง 
 2   ส631403132   สามัญ    นางสาวพิชชากานต์   ถินต่าย       บางซ้ายวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 3   ส631401702   สามัญ    นางสาวไพลิน   เปรมกมล       วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)    สพม.      44   หญิง 
 4   ส631401641   สามัญ    นายเสกสรรค์   สืบศรี       ภาชี”สุนทรวิทยานุกูล”    สพม.      44   ชาย 
 5   ส631401640   สามัญ    นายสาธิต   แสงปิยะ       ลาดบัวหลวง ไพโรจน์วิทยา    สพม.      40   ชาย 
 6   ส631401630   สามัญ    สุกัญญา   เจริญสุข       อยุธยาอนุสรณ์    สพม.      46   หญิง 
 7   ส631401629   สามัญ    นายอธิภัทร   ดนุจโรจน์       จอมสุรางค์อุปถัมภ์    สพม.   0633535115   58   ชาย 
 8   ส631401628   สามัญ    นายธนเดช   สายทัศน์       จอมสุรางค์อุปถัมภ์    สพม.      54   ชาย 
 9   ส631401190   สามัญ    พัชรีพร   ขาวประทุม       ผักไห่"สุทธาประมุข"    สพม.      50   ชาย 
 10   ส631401189   สามัญ    นางสาวสุนทรีพร   อำพลพร       ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"    สพม.      52   หญิง 
 11   ส631401187   สามัญ    เอกราช   นิลพัฒน์       ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”    สพม.      48   ชาย 
 12   ส631401185   สามัญ    นางมาเรียม   รัมมะบุตร์       บางปะอิน    สพม.      46   หญิง 
 13   ส631401183   สามัญ    นางสาวมนต์ทิพา    สันติตรานนท์       บางไทรวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 14   ส631401125   สามัญ    กาญจนี   เหลืองวัฒนนันท์       บางปะอิน “ราขานุเคราะห์ ๑”    สพม.      46   หญิง 
 15   ส631401123    สามัญ    อัจฉราพร   นาคดิลก       นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"    สพม.   0635951688   44   หญิง 
 16   ส611400285   สามัญ    นายพรชัย   สมพงษ์       จอมสุรางค์อุปถัมภ์    สพม.   0949308893   52   ชาย