รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   23  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส651404426   สามัญ    นงลักษณ์    สนธิสุวรรณ       อนุบาลพระนครศรีอยุธยา    สพป.      44   หญิง 
 2   ส651403933   สามัญ    นางสาวจิรชญา   เกิดมูล       วัดโตนดเตี้ย    สพป.      40   หญิง 
 3   ส611403883   สามัญ    ผาสุข   สุตเตมีย์       อุทัย    สพม.      52   หญิง 
 4   ส651403749   สามัญ    นางสุภา    จิตตรีพล       วัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”    สพป.   0834444405   48   หญิง 
 5   ส631403641   สามัญ    นายนพรัตน์   ศรศิลป์       วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    สพม.      48   ชาย 
 6   ส631403132   สามัญ    นางสาวพิชชากานต์   ถินต่าย       บางซ้ายวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 7   ส631401643   สามัญ    นางสาวจันทร์ธิมา    จิตสกุลชัย       นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)    สพป.   0817780157   44   หญิง 
 8   ส631401640   สามัญ    นายสาธิต   แสงปิยะ       ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา    สพม.      52   ชาย 
 9   ส631401639   สามัญ    ณัฐวรรธน์   จันทร์พิภพ       อุทัย    สพม.   0955199235   56   ชาย 
 10   ส631401638   สามัญ    นันทวัฒน์   พุ่มพวง       บางปะหัน    สพม.      52   ชาย 
 11   ส631401637   สามัญ    ปิยณัฐ   สุขสมพืช       บางปะหัน    สพม.   0819910090   46   ชาย 
 12   ส631401636   สามัญ    นายธิติเดช   ชมภูราช       ท่าเรือ "นิตยานุกูล"    สพม.      40   ชาย 
 13   ส631401634   สามัญ    นางสาวมรกต   วงษ์เนตร       เสนา "เสนาประสิทธิ์"    สพม.      46   หญิง 
 14   ส631401632   สามัญ    นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ       บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"    สพม.      46   หญิง 
 15   ส631401631   สามัญ    นางสาวภิญญาพัชญ์   แหวนนาค       อยุธยานุสรณ์    สพม.      48   หญิง 
 16   ส631401629   สามัญ    นายอธิภัทร   ดนุจโรจน์       จอมสุรางค์อุปถัมภ์    สพม.   0633535115   58   ชาย 
 17   ส631401628   สามัญ    นายธนเดช   สายทัศน์       จอมสุรางค์อุปถัมภ์    สพม.      54   ชาย 
 18   ว631401425    สามัญ    นางสาวทารินทร์   นาคสร้อย       ท่าเรือ "นิตยานุกูล"    สพม.        48   หญิง 
 19   ส631401243   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก   ธรรมิภักดิ์       บางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”    สพม.   0931532699   42   หญิง 
 20   ส631401194   สามัญ    นางสาววาสนา   โง้วสกุล       อยุธยานุสรณ์    สพม.   0865216541   44   หญิง 
 21   ส631401191   สามัญ    นางสาวณัฐกานต์   สุทธิจิตร์       ท่าช้างวิทยาคม    สพม.      50   หญิง 
 22   ส631401180   สามัญ    นางสาวธิดา   บริรักษ์เลิศ       ท่าเรือ “นิตยานุกูล”    สพม.      40   หญิง 
 23   ส611400285   สามัญ    นายพรชัย   สมพงษ์       จอมสุรางค์อุปถัมภ์    สพม.   0949308893   52   ชาย