รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ปทุมธานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   53  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631303331   สามัญ    อุดมทรัพย์   ใจดี       ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 2   ส631303330   สามัญ    นายวินัย   แป้นสุวรรณ       ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 3   ส631302927   สามัญ    นางสาวชลธิชา​   กลิ่นจันทร์       ธัญบุรี    สพม.      44   หญิง 
 4   ส631301909    สามัญ    นายอนุศาสน์   จันทร์พิษ       คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี    สพม.        46   ชาย 
 5   ส631301908    สามัญ    นางสาวนทิตา   สุทะปัญญา       คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี    สพม.        44   หญิง 
 6   ส611301805    สามัญ    นางจุฑามาศ​   ดลสะอาด​       นวมิทราชินูทิศ​ สวนกุหลาบวิทยาลัย​ ปทุมธานี    สพม.        42   หญิง 
 7   ส631301757    สามัญ    นายรังสรรค์   พิพัฒน์ชลธี       หนองเสือวิทยาคม    สพม.        54   ชาย 
 8   ส631301756    สามัญ    นายเกียรติศักดิ์   พัวพันธ์       หนองเสือวิทยาคม    สพม.        50   ชาย 
 9     ส631301755    สามัญ    นายวิเทศ   โพธิ์ทอง       หนองเสือวิทยาคม    สพม.        52   ชาย 
 10     ส631301754    สามัญ    นาวสาวนิตติมาพร   แซ่เฮง       หนองเสือวิทยาคม    สพม.        50   หญิง 
 11     ส631301753    สามัญ    นางสาวปาณิสรา   สิงหพงษ์       สายปัญญารังสิต    สพม.        48   หญิง 
 12     ส631301752    สามัญ    นางสาวสุภัค   วงศ์ภักดี       ธัญรัตน์    สพม.        50   หญิง 
 13     ส631301751    สามัญ    นางดวงทิวา   เทพปัญญา       ธัญรัตน์    สพม.        42   หญิง 
 14     ส631301750    สามัญ    นายรัชชานนท์   พูลสิน       ธัญรัตน์    สพม.        44   ชาย 
 15     ส631301749    สามัญ    นางกชนิกา   พลจันทึก       ธัญบุรี    สพม.        46   หญิง 
 16   ส631301748   สามัญ    นางสาวสิณัฐตา   นิรันด์พันธ์       ธัญบุรี    สพม.      50   หญิง 
 17   ส631301746   สามัญ    นางนิรมล   แพงวิเศษ       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี    สพม.      48   หญิง 
 18   ส631301745   สามัญ    นางสาวธิดารัตน์   เวชกามา       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี    สพม.      44   หญิง 
 19   ส631301743   สามัญ    นายสายัญ   อนุวัฒนา       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี    สพม.      48   ชาย 
 20   ส631301742   สามัญ    นางสาวศุภลักษณ์   สวัสดิ์นะที       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี    สพม.      42   หญิง 
 21   ส631301741   สามัญ    นางกชพร    ชื่นแสงเนตร       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี    สพม.      44   หญิง 
 22   ส631301740   สามัญ    นางสาวมยุรี   สนิทกุล       เทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี    สพม.      42   หญิง 
 23   ส631301735   สามัญ    นายจักรรินทร์   แสงพล       วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 24   ส631301734   สามัญ    นายโยธิน   สุดาจันทร์       วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 25   ส631301733   สามัญ    นางสาธนี   พงศ์โรจนภัทร       วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 26   ส631301732   สามัญ    นางสาวปุณณัฐ   โปร่งสันเทียะ       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี    สพม.      42   หญิง 
 27   ส631301731   สามัญ    นายสนธยา   อุ่นอ่อน       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี    สพม.      48   ชาย 
 28   ส631301730   สามัญ    นายภาณุภัทร   เครือมิ       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี    สพม.      52   ชาย 
 29   ส631301729   สามัญ    นางเนาวรัตน์   สุมน       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี    สพม.      50   หญิง 
 30   ส631301723   สามัญ    นายชาญณรงค์   รุ่งแสง       ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 31   ส631301722   สามัญ    นายสุรศักดิ์   คูณชัย       ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 32   ส631301721   สามัญ    นางสายรุ้ง   ปริยานนท์       ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 33   ส631301720   สามัญ    นายยุทธนา   กองโค       ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 34   ส631301719   สามัญ    นางสาวณพิชญา   กิจจสัจจา       หอวังปทุมธานี    สพม.      42   หญิง 
 35   ส631301718   สามัญ    นายภาสกร   ภาคอัต       หอวังปทุมธานี    สพม.      54   ชาย 
 36   ส631301717   สามัญ    ธีรศักดิ์   บัวสาย       หอวังปทุมธานี    สพม.      48   ชาย 
 37   ส631301716   สามัญ    นางสาววราภรณ์   มอญภาษา       หอวังปทุมธานี    สพม.      50   หญิง 
 38   ส631301713   สามัญ    นางนันทพร   บุญแก้ว       ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"    สพม.      50   หญิง 
 39   ส631301712   สามัญ    นายอภิชาติ   สังขาว       ปทุมวิไล    สพม.      44   ชาย 
 40   ส621300718   สามัญ    นายวรพัทธ์     การุญจิรทรัพย์       สายปัญญารังสิต    สพม.      48   ชาย 
 41   ส621300714   สามัญ    นายภวัต     งามคุณธรรม       สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    สพม.      56   ชาย 
 42   ส621300713   สามัญ    นายภาสกร     โชคขจิตสัมพันธ์       สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    สพม.      48   ชาย 
 43   ส621300712   สามัญ    นายจักรพงษ์     จันทร์หอม       สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    สพม.      48   ชาย 
 44   ส611300277   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสมร   บุญยม       วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 45   ส611300276   สามัญ    นางจันทรา   เชาว์วิทยา       วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 46   ส611300275   สามัญ    นางเพียรเพ็ญ   อินทร์เลิศ       วรราชาทินัดดามาตุวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 47   ส611300274   สามัญ    นางจิตินันท์   ศูนย์กลาง       ปทุมวิไล    สพม.      46   หญิง 
 48   ส611300273   สามัญ    พจมาน   แก้ววงษา       ปทุมวิไล    สพม.      44   หญิง 
 49   ส611300271   สามัญ    นางสาวสุภาวดี   ดิษฐสอน       ธัญรัตน์    สพม.   0622496614   46   หญิง 
 50   ส611300270   สามัญ    นายเกรียงไกร   ดำประภา       สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    สพม.      46   ชาย 
 51   ส611300268   สามัญ    นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา       ธัญบุรี    สพม.      46   หญิง 
 52   ส611300266   สามัญ    นางบังเอิญ   คำสองสี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี    สพม.      48   หญิง 
 53   ส611300262   สามัญ    นางสาวธรรญชนก   เจริญสุข       คณะราษฎรบำรุง ปทุมธานี    สพม.   087 5493599   56   หญิง