รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  นนทบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   44  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส651204440   สามัญ    นางสาวพรรณธิภา    จันประตูมอญ       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี    สศศ.      54   หญิง 
 2   ส651004335   สามัญ    นายวัชรพงษ์   อักษรดี       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี    สพม.      50   ชาย 
 3   ส651204331   สามัญ    นางปาลิดา   ยงทวี       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    สพม.      46   หญิง 
 4   ส651204321   สามัญ    นางสาวพิมพ์พร    เปรมหิรัญ       วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)    สพป.      42   หญิง 
 5   ส651204316   สามัญ    นายสนอง   อัดแสง       อนุราชประสิทธิ์    สพป.      42   ชาย 
 6   ส651204314   สามัญ    นายบุญญฤทธิ์   บุญใจใหญ่       ประชาอุปถัมภ์    สพป.   0866188360   40   ชาย 
 7   ส651204288   สามัญ    นายณรงค์ชัย   เพ็ชรตะกั่ว       ประชาอุปถัมภ์    สพป.   0934747329   44   ชาย 
 8   ส651204236   สามัญ    นายสิริฤกษ์   อิ่นแก้ว       ประชาอุปถัมภ์    สพป.      56   ชาย 
 9   ส651203637   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.มนัส   วิสุทธิ์สมุทร       ราชวินิตนนทบุรี    สพม.   0813996153   46   ชาย 
 10   ส651203631   สามัญ    นางสาวศิริลักษณ์   วาปีกะ       ชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)    สพป.      50   หญิง 
 11   ส651203629   สามัญ    นางพุทธิยา    พื้นพรม       ชุมชนวัดบางไผ่    สพป.   0819062904   42   หญิง 
 12   ส631202840   สามัญ    นางสาวฐิติมา   บุญพึ่ง       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี    สศศ.      48   หญิง 
 13   ส631202659   สามัญ    นางขวัญชนก   เสมานารถ       อนุบาลนนทบุรี    สพป.      48   หญิง 
 14   ส631202658   สามัญ    นางสาวปิยะดา   ศรีอินทร์สุทธิ์       อนุบาลนนทบุรี    สพป.      48   หญิง 
 15   ส631202657   สามัญ    นายเอกพล   เหล่าวงศ์พานิช       อนุบาลนนทบุรี    สพป.      58   ชาย 
 16   ส631202531   สามัญ    สุรีรัตน์   รอดบ้านเกาะ       บางบัวทอง    สพม.   0819222536   42   หญิง 
 17   ส631202430   สามัญ    นางสาวชญานิศ    ธนเดชภูมิสิทธ       วัดเขมาภิรตาราม    สพม.   0936263987   42   หญิง 
 18   ส631202232   สามัญ    นางสาวตติยา   อ่วมสอาด       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    สพม.      44   หญิง 
 19   ส631202086   สามัญ    นางสาววชิราพรรณ   สิมพัฒนกุล       บางบัวทอง    สพม.   0892193865   46   หญิง 
 20   ส631300981   สามัญ    นางชยานันต์   คงทรัพย์       สตรีนนทบุรี    สพม.      50   หญิง 
 21   ส631201930    สามัญ    นายปิยวัฒน์   อัครพรกุลฉัตร์         ปากเกร็ด    สพม.        48   ชาย 
 22     ส631201897    สามัญ    นายมนตรี        น้อยท่าทอง         เบญจมราชานุสรณ์    สพม.        44   ชาย 
 23     ส631201775    สามัญ    นายเฉลิมชัย   ตาระกา         วัดเขมาภิรตาราม    สพม.   0814521147   44   ชาย 
 24   ส631301728   สามัญ    นางสาวกฤติญา   ธนภัทรวุฒิกุล       ราขวินิต นนทบุรี    สพม.   089-3915399   44   หญิง 
 25   ส631201697   สามัญ    นางสาวจันทร์เพ็ญ   บุญกล้า       สตรีนนทบุรี    สพม.      48   หญิง 
 26   ส631201690   สามัญ    วรจักร์   ถาวรกุล       ราชวินิต นนทบุรี    สพม.      42   ชาย 
 27   ส631201668   สามัญ    นางสาวมุทิตา   มีศรีสุข       รัตนาธิเบศร์    สพม.   0877171522   42   หญิง 
 28   ส631201664   สามัญ    นางพัฒน์ชญา   วสุนธราธนาฉัตร       บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี    สพม.   0954453651   44   หญิง 
 29   ส631201663   สามัญ    ว่าที่ร้อยเอกวีรพล    แป้นพรหม       ศรีบุณยานนท์    สพม.   0864059671   54   ชาย 
 30   ส631201662   สามัญ    นางสาวจินตวี   ไวทย์รุ่งโรจน์       ศรีบุณยานนท์    สพม.   0943452868   40   หญิง 
 31   ส631201661   สามัญ    นางสาวสุชาดา   สังข์เสือโพธิ์       ราษฎร์นิยม    สพม.   0897313629   44   หญิง 
 32   ส631201658   สามัญ    นายธานัท   เดชะศาศวัต       บางบัวทอง    สพม.   0659979159   48   ชาย 
 33   ส631201657   สามัญ    นางสายไหม   ดาบทอง       ปากเกร็ด    สพม.   0892758918   44   หญิง 
 34   ส631201655   สามัญ    นายยงยุทธ์   โพธิ์สระ       เบญจมราชานุสรณ์    สพม.   0924625365   58   ชาย 
 35   ส631201654   สามัญ    นายปิยะ   บริสุทธิ์เพ็ชร์       เบญจมราชานุสรณ์    สพม.   0881965843   56   ชาย 
 36    ส632201653   สามัญ    รัมภาภัสร์   เสมแป้น       ราชวินิต นนทบุรี    สพม.   0619986695     48   หญิง 
 37   ส621200697   สามัญ    นายธนากร     เรียงสุวรรณ์       บางบัวทอง    สพม.      46   ชาย 
 38   ส621200696   สามัญ    นายกิตติศักดิ์     เอี่ยมสุเมธ       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    สพม.   0847051875   56   ชาย 
 39   ส616400483   สามัญ    นางสาวสุนันทินี   สุขสวัสดิ์       นวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี    สพม.   0952829622   42   หญิง 
 40   ส611200243   สามัญ    นางชณากานต์    ศิลปรัศมี       สตรีนนทบุรี    สพม.   089 1240402   48   หญิง 
 41   ส611200240   สามัญ    นางสาวอารีย์   เอี่ยมงาม       วัดเขมาภิรตาราม    สพม.   086 8867209   46   หญิง 
 42   ส611200239   สามัญ    นายชวัลวัฒน์   ถิรไชยพิบูล       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี    สพม.   0992914499   46   ชาย 
 43   ส611200236   สามัญ    นางจิราภา   เพียรเจริญ       วัดเขมาภิรตาราม    สพม.      40   หญิง 
 44   ว621200695   วิสามัญ    นายเฉลิมพล     พันธ์บัว (ผอ.)       วัดใหม่ผดุงเขต    สพม.      58   ชาย