รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  นนทบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   55  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631203302   สามัญ    นายสุทธิพงษ์   ภาคทรวง       ศรีบุณยานนท์    สพม.      44   ชาย 
 2   ส631203169   สามัญ    นายกิตติพงศ์   สมรัตน์       เทพศิรินทร์ นนทบุรี    สพม.      50   ชาย 
 3   ส631203078   สามัญ    นางสาววรางคณา   นิ่มราศรี       โพธินิมิตวิทยาคม    สพม.      52   หญิง 
 4   ส631203076   สามัญ    นางกชพรรณ   มีประดิษฐ       โพธินิมิตวิทยาคม    สพม.      50   หญิง 
 5   ส631203073   สามัญ    นายปวริศร์   โตน้ำ       โพธิ​นิมิต​วิทยาคม​    สพม.      50   ชาย 
 6   ส631202800   สามัญ    นายธงชัย   วงศ์ษา       สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    สพม.      44   ชาย 
 7   ส631202657   สามัญ    นายเอกพล   เหล่าวงศ์พานิช       อนุบาลนนทบุรี    สพป.      52   ชาย 
 8   ส631202531   สามัญ    สุรีรัตน์   รอดบ้านเกาะ       บางบัวทอง    สพม.   0819222536   44   หญิง 
 9   ส631202430   สามัญ    นางสาวชญานิศ    ธนเดชภูมิสิทธ       วัดเขมาภิรตาราม    สพม.   0936263987   44   หญิง 
 10   ส631202348   สามัญ    นายทักษกร    บัวศรี       วัดใหม่ผดุงเขต    สพป.      44   ชาย 
 11   ส631202316   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ   เย็นเพ็ชร       ไทรน้อย    สพม.   0890656254   44   ชาย 
 12   ส631202232   สามัญ    นางสาวตติยา   อ่วมสอาด       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    สพม.      42   หญิง 
 13   ส631202086   สามัญ    นางสาววชิราพรรณ   สิมพัฒนกุล       บางบัวทอง    สพม.   0892193865   46   หญิง 
 14   ส631300980   สามัญ    นางสาวธนัดดา   ขีดเขียน       ปากเกร็ด    สพม.      52   หญิง 
 15   ส631300981   สามัญ    นางชยานันต์   คงทรัพย์       สตรีนนทบุรี    สพม.      52   หญิง 
 16   ส631201974    สามัญ    นายธีระชัย   เจริญต้นตระกูล       สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีร    สพม.        50   ชาย 
 17     ส631201930    สามัญ    นายปิยวัฒน์        อัครพรกุลฉัตร์         ปากเกร็ด    สพม.        48   ชาย 
 18     ส631201897    สามัญ    นายมนตรี        น้อยท่าทอง         เบญจมราชานุสรณ์    สพม.        42   ชาย 
 19     ส631201775    สามัญ    นายเฉลิมชัย   ตาระกา         วัดเขมาภิรตาราม    สพม.   0814521147   50   ชาย 
 20   ส631301728   สามัญ    นางสาวกฤติญา   ธนภัทรวุฒิกุล       ราขวินิต นนทบุรี    สพม.   0867899200     46   หญิง 
 21   ส631201697   สามัญ    นางสาวจันทร์เพ็ญ   บุญกล้า       สตรีนนทบุรี    สพม.      46   หญิง 
 22   ส611201694   สามัญ    นายวรพันธ์    โรจนรัต       ศรีบุณยานนท์    สพม.      54   ชาย 
 23   ส631201690   สามัญ    วรจักร์   ถาวรกุล       ราชวินิต นนทบุรี    สพม.      44   ชาย 
 24   ส631201675   สามัญ    นางสาวอัศวนันท์   จุติมหาธนานนท์       เบญจมราชานุสรณ์    สพม.      40   หญิง 
 25   ส631201667   สามัญ    นายพันธุ์เทพ   คล้อยนาม       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี    สพม.   0898961262   46   ชาย 
 26   ส631201665   สามัญ    นางสาววิชิตา   ศิวภักดิ์วัจนเลิศ       นนทบุรีพิทยาคม    สพม.   0962922953   40   หญิง 
 27   ส631201664   สามัญ    นางพัฒน์ชญา   วสุนธราธนาฉัตร       บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี    สพม.   0954453651   44   หญิง 
 28   ส631201663   สามัญ    ว่าที่ร้อยเอกวีรพล    แป้นพรหม       ศรีบุณยานนท์    สพม.   0864059671   50   ชาย 
 29   ส631201662   สามัญ    นางสาวจินตวี   ไวทย์รุ่งโรจน์       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี    สพม.   0943452868   40   หญิง 
 30   ส631201661   สามัญ    นางสาวสุชาดา   สังข์เสือโพธิ์       ราษฎร์นิยม    สพม.   0897313629   44   หญิง 
 31   ส631201658   สามัญ    นายธานัท   เดชะศาศวัต       บางบัวทอง    สพม.   0659979159   46   ชาย 
 32   ส631201657   สามัญ    นางสายไหม   ดาบทอง       ปากเกร็ด    สพม.   0892758918   42   หญิง 
 33   ส631201655   สามัญ    นายยงยุทธ์   โพธิ์สระ       เบญจมราชานุสรณ์    สพม.   0924625365   56   ชาย 
 34   ส631201654   สามัญ    นายปิยะ   บริสุทธิ์เพ็ชร์       เบญจมราชานุสรณ์    สพม.   0881965843   54   ชาย 
 35    ส632201653   สามัญ    รัมภาภัสร์   เสมแป้น       ราชวินิต นนทบุรี    สพม.   0619986695     44   หญิง 
 36   ส631200933   สามัญ    นางสาวดาราณีย์     โกพลรัตน์       ปากเกร็ด    สพม.      44   หญิง 
 37   ส631200896   สามัญ    นางนงลักษณ์     อริยะดิบ       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี    สพม.      46   หญิง 
 38   ส611200894   สามัญ    นางสุกัญญา    ด้วงแก้ว       เทพศิรินทร์ นนทบุรี    สพม.   0650096457   50   หญิง 
 39   ส631200572   สามัญ    นายสัมฤทธิ์     ผิวนิ่ม       ศรีบุณยานนท์    สพม.      52   ชาย 
 40   ส621200698   สามัญ    นางบุณฑริก     ศรีบุญเรือง       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี    สพม.   0899954407   46   หญิง 
 41   ส621200697   สามัญ    นายธนากร     เรียงสุวรรณ์       บางบัวทอง    สพม.      46   ชาย 
 42   ส621200696   สามัญ    นายกิตติศักดิ์     เอี่ยมสุเมธ       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    สพม.   0847051875   60   ชาย 
 43   ส611200569   สามัญ    นางวทันยา   ยางกลาง       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี    สพม.      52   ชาย 
 44   ส616400483   สามัญ    นางสาวสุนันทินี   สุขสวัสดิ์       นวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี    สพม.   0952829622   40   หญิง 
 45   ส611200248   สามัญ    นายโชติ   ฟักเขียว       สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    สพม.   081 7357053   52   ชาย 
 46   ส611200247   สามัญ    นายบุณยทัต   บุญล้อม       สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    สพม.   086 5694585   48   ชาย 
 47   ส611200246   สามัญ    นางศิริลักษณ์   จันทรกานตานนท์       สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    สพม.   086 3194500   52   หญิง 
 48   ส611200243   สามัญ    นางชณากานต์    ศิลปรัศมี       สตรีนนทบุรี    สพม.   089 1240402   48   หญิง 
 49   ส611200240   สามัญ    นางสาวอารีย์   เอี่ยมงาม       วัดเขมาภิรตาราม    สพม.   086 8867209   46   หญิง 
 50   ส611200239   สามัญ    นายชวัลวัฒน์   ถิรไชยพิบูล       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี    สพม.   0992914499   46   ชาย 
 51   ส611200236   สามัญ    นางจิราภา   เพียรเจริญ       วัดเขมาภิรตาราม    สพม.      44   หญิง 
 52   ส611200234   สามัญ    นางรำไพ   พงษากิจ       นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    สพม.      46   หญิง 
 53   ส611200233   สามัญ    นางสาวฉวีวรรณ   เถียรสุวรรณ       เทพศิรินทร์ นนทบุรี    สพม.   081 6682413   50   หญิง 
 54   ส611200232   สามัญ    นายสมบูรณ์   สิบตรีพล       เทพศิรินทร์ นนทบุรี    สพม.   089 1672351   40   หญิง 
 55   ส611200230   สามัญ    นายสิทธัตถ์   บุตรศิริ       เทพศิรินทร์ นนทบุรี    สพม.   081 9147435   46   ชาย