รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สมุทรปราการ   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   61  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631103440   สามัญ    นายพร้อมพันธุ์   ลายลักษณ์       มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์    สพม.      42   ชาย 
 2   ส631103350   สามัญ    นายวิทยา    สุวรรณคีรี       เตรียมอุดมศึกษาน้อทเกล้า สมุทรปราการ    สพม.      40   ชาย 
 3   ส631103345   สามัญ    นางสาวพรรษภรณ์   มูลวงค์       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ    สพม.      46   หญิง 
 4   ส631103333   สามัญ    นางสาวนิภาพรรณ   แก้วส่อน       บางพลีราษฎร์บำรุง    สพม.      46   หญิง 
 5   ส631103328   สามัญ    นางณิชกุล   สิริมงคลกาล       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ    สพม.      42   หญิง 
 6   ส631103305   สามัญ    ผทัยรัตน์   เหลืองทอง       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ    สพม.      52   หญิง 
 7   ส631103295   สามัญ    นางเปรมกมล    ทัพเทพเทวินทร์       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    สพม.   0899397257   44   หญิง 
 8   ส631103293   สามัญ    นางสาวศิริพร   ภูมิภัทรพงศ์       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    สพม.      44   หญิง 
 9   ส631103292   สามัญ    นายสายชล   อยู่นุช       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    สพม.      44   ชาย 
 10   ส631103252   สามัญ    นายธพลศจกรณ์   พิมพิชัยธกุล       พูลเจริญวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 11   ส631103193   สามัญ    นางพัชรีพร   ชูชาติ       ราชวินิตบางแก้ว    สพม.      54   หญิง 
 12   ส631103156   สามัญ    นางอังคณา    ทับประเสริฐ       สมุทรปราการ    สพม.      46   หญิง 
 13   ส631103011   สามัญ    นาวี   ศรสำเร็จ       สมุทรปราการ    สพม.      44   ชาย 
 14   ส631102996   สามัญ    นางสาวบุศรา   กุลานุสนธ์       เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    สพม.      52   หญิง 
 15   ส631102932   สามัญ    บุษรา   พาคำ       นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    สพม.      46   หญิง 
 16   ส631102931   สามัญ    ธัมนูญ   อุ่นศิริ       ราชประชา สมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.      48   ชาย 
 17   ส631102925   สามัญ    เพชรณภัค   นามแสงผา       ราชวินิตบางแก้ว    สพม.      46   หญิง 
 18   ส631102921   สามัญ    นรภัทร    สิงห์นวล       วิสุทธิกษัตรี    สพม.      40   ชาย 
 19   ส631102920   สามัญ    เมตตา   สิงห์งาม       นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    สพม.      46   หญิง 
 20   ส631102918   สามัญ    สุทธิรัตน์   คงคล้าย       พูลเจริญวิทยาคม    สพม.      44   ชาย 
 21   ส631102049   สามัญ    นางสาวน้ำฝน   สิทธิ​วรรณ​ธนะ​       วิสุทธิ​กษัตรี​    สพม.      48   หญิง 
 22   ส631102043   สามัญ    นางสาวณัฐธรินีย์   รฏิชารุ่งโรจน์       หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา    สพม.      42   หญิง 
 23   ส631102041   สามัญ    นายภิรมย์    คงเหล่       บางบ่อวิทยาคม    สพม.   0860828594   48   ชาย 
 24   ส631102037   สามัญ    นางสาวชฎากาญจน์   สุขเกษม       หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา    สพม.      44   หญิง 
 25   ส631101078   สามัญ    นายมนตรี     รัตนพจน์       ราชวินิตบางแก้ว    สพม.      48   ชาย 
 26   ส631101878   สามัญ    นางสาวณัฐธยาน์   วันภักดี       วัดทรงธรรม    สพป.      44   หญิง 
 27     ส631101877    สามัญ    นายคงศักดิ์        ไตติลานนท์         วัดทรงธรรม    สพม.        52   ชาย 
 28   ส631101871   สามัญ    อำนาจ   เผือกบริสุทธิ์       นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    สพม.      54   ชาย 
 29     ส631101870    สามัญ    นายอนุชิต        นาสมบูรณ์         นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    สพม.        58   ชาย 
 30     ส631101848    สามัญ    นายประเสริฐ        อุ้ยคัชชะ         บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ    สพม.     0891439049   48   ชาย 
 31     ส631101831    สามัญ    ศรายุทธ   พุทธศรี         เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    สพม.        60   ชาย 
 32     ส631101828    สามัญ    นางณัฐรินีย์        ทองพลาย       บางพลีราษฎร์บำรุง    สพม.      50   หญิง 
 33     ส631101801    สามัญ    นางสาวจิตรกานต์        กิ่งใบสมบูรณ์         บางพลีราษฎร์บำรุง    สพม.        48   หญิง 
 34     ส631101798    สามัญ    นางดาวประกาย        ทาธง         นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    สพม.        42   หญิง 
 35     ส631101796    สามัญ    นายสรายุ        รักเจียม         บางแก้วประชาสรรค์    สพม.     0856780828   42   ชาย 
 36     ส631001794    สามัญ    นายมานพ   จันทร์งาม       บางแก้วประชาสรรค์    สพม.   0824892495   48   ชาย 
 37     ส631101791    สามัญ    อริสา   สุขสวัสดิ์         ปทุมคงคา สมุทรปราการ    สพม.     0824852111   46   หญิง 
 38     ส631101787    สามัญ    นางสาวนลินรัตน์   อ้ายน้อย       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ    สพม.     0890444211   50   หญิง 
 39     ส631101786    สามัญ    นางชนิษฏา        ธรรมชาติ         ปทุมคงคา สมุทรปราการ    สพม.        46   หญิง 
 40     ส631101784    สามัญ    นายกฤตเมธ   ธีระสุนทรไท       วัดทรงธรรม    สพม.   0646146169   50   ชาย 
 41   ส631101779    สามัญ    นางสาวอัญชลี   เพิ่มพิพัฒน์       วิสุทธิกษัตรี    สพม.        46   หญิง 
 42     ส631101777    สามัญ    นายเสรี   แก้วก่อง       สตรีสมุทรปราการ    สพม.     0957577012   44   ชาย 
 43     ส631101776    สามัญ    นางสาวสุดา   เจ๊ะหวังมา       ปทุมคงคา สมุทรปราการ    สพม.     0907407178   46   หญิง 
 44   ส631101528   สามัญ    นางสาวลมูลเพชร    มะณี       วัดทรงธรรม    สพม.      50   หญิง 
 45   ส631101505   สามัญ    ทอปัด   ศิริภัคธนกุล       บางบ่อวิทยาคม    สพม.   0988294484   44   หญิง 
 46   ส611101797   สามัญ    นางนงค์นุช   ภูมี       หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์    สพม.      48   หญิง 
 47   ส631101498   สามัญ    วันเพ็ญ   สุวรรณผู       หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา    สพม.      42   หญิง 
 48   ส631101497   สามัญ    พัชชา   เนตรายนต์       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ    สพม.   0946688844   48   หญิง 
 49   ส631101472   สามัญ    นายนฤเบศ   ดวงดูสัน       สมุทรปราการ    สพม.   0955964294   54   ชาย 
 50   ส631100843   สามัญ    นายฐปนัท     ใยสำลี       สมุทรปราการ    สพม.      48   ชาย 
 51   ส621100803   สามัญ    นายวิบูรณ์     ชัยเขื่อนขันธ์       บางบ่อวิทยาคม    สพม.   0891319186   48   ชาย 
 52   ส621100797   สามัญ    นางกฤชภอร     มอญใต้       ราชวินิตบางแก้ว    สพม.      48   หญิง 
 53   ส621100796   สามัญ    นางสุวธิดา     เกิดโต       ราชวินิตบางแก้ว    สพม.      40   หญิง 
 54   ส611100452   สามัญ    นายศราวุธ   โหน่งบัณฑิต       ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.   099 0619990   50   ชาย 
 55   ส611100450   สามัญ    นายวุฒิศักดิ์   แดงสกุล       ราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.   084 6629314   48   ชาย 
 56   ส611100447   สามัญ    นายธรณัส   โสมนัส       พูลเจริญวิทยาคม    สพม.   0805655546   52   ชาย 
 57   ส611100445   สามัญ    นางสาวอภัสรินทร์   จันทร       บางบ่อวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 58   ส611100444   สามัญ    นางภัทชนก   มุกสิกิจมณี       พูลเจริญวิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 59   ส611100443   สามัญ    นางยุวดี   เกษตรสมบูรณ์       ปทุมคงคา สมุทรปราการ    สพม.   081-4032826   44   หญิง 
 60   ส611100441   สามัญ    นางปทุมพร   สินสุข       เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    สพม.   089 6640970   44   หญิง 
 61      วิสามัญ    นางเบญจวรรณ   แดงสกุล       ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.   0870163517   52   หญิง