รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   219  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631003569   สามัญ    นางสาววนิตรา   อยู่ยงค์       วัดนวลนรดิศ    สพม.      40   หญิง 
 2   ส631003553   สามัญ    นายวรชาติ   วิเชียรพนัส       วัดนวลนรดิศ    สพม.      44   ชาย 
 3   ส631003539   สามัญ    นางสาวอารีย์ลักษณ์   อุดมแก้ว       ปัญญาวรคุณ    สพม.      40   หญิง 
 4   ส631003521   สามัญ    นายอรรถพล    พิมพ์สิน       มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์    สพม.      44   ชาย 
 5   ส631003498   สามัญ    เนาวรัตน์   อินทวงษ์       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒    สพม.      54   ชาย 
 6   ส631003479   สามัญ    นางสาวอนงค์นาฏ   ชูนันท์ธนศักดิ์       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า    สพม.      40   หญิง 
 7   ส631003456   สามัญ    นายกฤษดา   สิมมะโน       นนทรีวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 8   ส631003455   สามัญ    นางสาวนันท์นภัส   จำปารัตน์       นนทรีวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 9   ส631003454   สามัญ    นางสาวลดาวัลย์   ชั้นประดับ       นนทรีวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 10   ส631003437   สามัญ    นายธีรชัย   ศรีนาม       เทพลีลา    สพม.      52   ชาย 
 11   ส631003428   สามัญ    นางกุลวดี    วิมะลิน       สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)    สพม.      40   หญิง 
 12   ส631003424   สามัญ    นายณัฐพงศ์   กุลวุฒิชัยมงคล       สตรีวัดระฆัง    สพม.      46   ชาย 
 13   ส631003422   สามัญ    นายอภิชาติ   ลำภูพินิจพงศ์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ    สพม.      50   ชาย 
 14   ส631003417   สามัญ    นางสาวจินต์จุฑา   พรหมรักษ์       สตรีวัดระฆัง    สพม.   0875956585   44   หญิง 
 15   ส631003416   สามัญ    นางสาววัชราภรณ์   วังมนตรี       สตรีวัดระฆัง    สพม.      42   หญิง 
 16      สามัญ    นายมาลุต   ชาบำเหน็จ       สามเสนวิทยาลัย    สพม.   0811431017   48   ชาย 
 17   ส631003377   สามัญ    นายเกียรติเกรียงไกร    บุญทน       สตรีวัดระฆัง    สพม.      46   ชาย 
 18   ส631003349   สามัญ    น.ส.ปรียนันท์   ประเสริฐหล้า       วัดรางบัว    สพม.      40   หญิง 
 19   ส631003343   สามัญ    นางสาวเพชรอาภรณ์   พูนพิน       ศึกษานารีวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 20   ส631003341   สามัญ    นายอภิชาติ   ศรีวะรมย์       มัธยมวัดนายโรง    สพม.      48   ชาย 
 21   ส631003335   สามัญ    นายภาคภูมิ   ทองลาด       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ    สพม.      42   ชาย 
 22   ส631003318   สามัญ    นายสุทธิศักดิ์   นันทวิทย์       สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)    สพม.      44   ชาย 
 23   ส631003316   สามัญ    นางสาวกัลยาณี   ชุ่มชื่น       ลาดปลาเค้าพิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 24   ส631003311   สามัญ    นายอาณาจักร   แท่งทอง       ลาดปลาเค้าพิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 25   ส631003282   สามัญ    นางสาวสาริณี   กล่อมดี       ศึกษานารีวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 26   ส631003259   สามัญ    จุฑามาศ   ธุวังควัฒน์       วัดอมรินทราราม    สพป.      46   หญิง 
 27   ส631003227   สามัญ    นางลดาวัลย์   เกื้อสุข       ทุ่งมหาเมฆ    สพป.      42   หญิง 
 28   ส631003222   สามัญ    นายอานนท์   ทองคง       อนุบาลพิบูลเวศม์    สพป.      50   ชาย 
 29   ส631003196   สามัญ    นางสาวพัชรี   ศรีรัชวงษ์       ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ    สพป.      46   หญิง 
 30   ส631003183   สามัญ    นางสาวปัทมา   ตันไพบูลย์       สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์    สพม.   0991176888   44   หญิง 
 31   ส631003182   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.ณพล   ดำรงธนชัย       สายน้ำผึ่ง ในพระอุปถัม    สพม.      40   ชาย 
 32   ส631003181   สามัญ    นางสาวจริยา   ขาวงาม       สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ    สพม.      50   หญิง 
 33   ส631003180   สามัญ    นางโยธกา   ธรรมบุญเป็ง       สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ    สพม.      48   หญิง 
 34   ส621003149   สามัญ    นายพิริยพงศ์   เตชะศิริยืยยง       สามเสนวิทยาลัย    สพม.      54   ชาย 
 35   ส631003144   สามัญ    นางพัชรินทร์   เหมะธุลิน       ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน    สพม.   0897768737    50   หญิง 
 36   ส631003138   สามัญ    นางเวียงพิงค์   แสงอาจ       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    สพม.      40   หญิง 
 37   ส631003122   สามัญ    นายอรุณ    คล้ายชัง       ราชวินิต มัธยม    สพม.   081-2864410   60   ชาย 
 38   ส631003117   สามัญ    นางสาวประวีต   ส่องแสง       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    สพม.      44   หญิง 
 39   ส631003097   สามัญ    วิจักษ์   ดิษฐใจเย็น       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า    สพม.      48   ชาย 
 40   ส631003085   สามัญ    นายอำนาจ    ชีวังกูล       ราชวินิต มัธยม    สพม.      60   ชาย 
 41   ส631003077   สามัญ    นางสาวกัญญาณัฐ    ธงศรี       อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    สพม.      40   หญิง 
 42   ส631003068   สามัญ    นายสุรพงษ์   ไกรษา       โพธิสารพิทยากร    สพม.   0864029191   46   ชาย 
 43   ส631003065   สามัญ    นายศักดิ์นรินทร์   สูตรสุข       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    สพม.      50   ชาย 
 44   ส631003056   สามัญ    นางสาวอัจฉราภรณ์   ภาสดา       สตรีศรีสุริโยทัย    สพม.      46   หญิง 
 45   ส631003049   สามัญ    นางสาวเบญจรัตน์    สิงหาโคตร       สุวรรณารามวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 46   ส631003048   สามัญ    นางรพีพร   คำบุญมา       สุวรรณารามวิทยาคม    สพม.   0819026474   46   หญิง 
 47   ส631003039   สามัญ    นางอรอนงค์   นวลมณี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา รัชดา    สพม.      44   หญิง 
 48   ส631003035   สามัญ    นางสาวสนธิกาญจน์   แสงมณี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    สพม.   0971348492   54   หญิง 
 49   ส631002995   สามัญ    นายชยุต   รำไพ       วัดราชโอรส    สพม.      48   ชาย 
 50   ส631002992   สามัญ    ภัทรายุ   อยู่เจริญ       วัดราชโอรส    สพม.      50   ชาย 
 51   ส631002973   สามัญ    นายสุรเชษฐ์   หิรัญสถิตย์       ราชวินิต มัธยม    สพม.   0837060258   44   ชาย 
 52   ส631002960   สามัญ    นายธิติพัทธ์   ชุติวัฒน์โสภณ       โยธินบูรณะ    สพม.      48   ชาย 
 53   ส631002956   สามัญ    นายอนันต์    เนตรมณี       ศึกษานารี    สพม.      50   ชาย 
 54   ส631002953   สามัญ    นายสาทิตย์   สายสนิท       นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    สพม.      50   ชาย 
 55   ส631002945   สามัญ    บังอร   สาระวรรณ       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    สพม.   0955144492   46   หญิง 
 56   ส631002942   สามัญ    นายอธิพงศ์   โชคเคล้าลาภ       ทวีธาภิเศก    สพม.      44   ชาย 
 57   ส631002914   สามัญ    มิ่ง   ขาวปลื้ม       มหรรณพาราม    สพม.      52   ชาย 
 58      สามัญ    นางฐิติวรรณ   หวังวงศ์สกุล       รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน    สพม.   0619966149   48   หญิง 
 59   ส631002904   สามัญ    นางสาวชนนิกานต์   สงวนไพบูลย์       วัดอมรินทราราม    สพป.      42   หญิง 
 60   ส631002897   สามัญ    นางสาววรพรรณ   กอจิรัฐิติกาล       อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    สพม.   0629351923   48   หญิง 
 61   ส631002895   สามัญ    นายกำพล   วิลยาลัย       เทพศิรินทร์    สพม.   0802090008   42   ชาย 
 62   ส631002894   สามัญ    ทวี   เนื่องอาชา       วัดอมรินทราราม    สพป.      42   ชาย 
 63   ส631002872   สามัญ    นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว       พญาไท    สพป.      52   หญิง 
 64   ส631002866   สามัญ    อิทธิภพ   ทิมวิภาค       มัธยมวัดนายโรง    สพม.      60   ชาย 
 65   ส631002865   สามัญ    ปรมาภรณ์   อนุพันธ์       ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2    สพม.      54   หญิง 
 66   ส631002862   สามัญ    นางสาวณัทฐพัชร์   เจียมทะวงษ์       นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    สพม.      46   หญิง 
 67   ส631002860   สามัญ    ญานิกา   โพธิ์ศรี       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง    สพม.      46   หญิง 
 68   ส631002846   สามัญ    นายสิทธิชัย   สุนทรเอกจิต       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 69   ส631002841   สามัญ    จันทร์เพ็ญ   ภิญโญวงศ์       มหรรณพาราม    สพม.   0968419855   42   หญิง 
 70   ส631002812   สามัญ    เทิดศักดิ์   สังรวมใจ       สายน้ำทิพย์    สพป.      46   ชาย 
 71   ส631002804   สามัญ    ศศิธร    ชูชื่น       วัดสุทธิวราราม    สพม.      44   หญิง 
 72   ส631002802   สามัญ    นายอนุชิต   ผิวขำ       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า    สพม.      60   ชาย 
 73   ส631002784   สามัญ    นายจักรภัทร   ไชยราช       พระโขนงพิทยาลัย    สพม.      46   ชาย 
 74   ส631002778   สามัญ    บุญญารัตน์   บุตรทา       บางกะปิ    สพม.      46   หญิง 
 75   ส631002773   สามัญ    ศิริลักษณ์   วัฒนศิริ       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    สพม.      48   หญิง 
 76   ส631002771   สามัญ    นางทยิดา    ตั้งตระกูล       สารวิทยา    สพม.      52   หญิง 
 77   ส631002767   สามัญ    นายเศวตฉัตร   บุญภิละ       วัดนวลนรดิศ    สพม.      48   ชาย 
 78   ส631002766   สามัญ    นายสรนันท์   เวียงคำ       วัดนวลนรดิศ    สพม.      46   ชาย 
 79   ส631002755   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์   สุวินัย       มัธยมวัดเบญจมบพิตร    สพม.      42   ชาย 
 80   ส631002747   สามัญ    นางสาวศริตยา   ชนะภู       บางกะปิ    สพม.   0635396617   46   หญิง 
 81   ส631002744   สามัญ    นางอุทุมพร   จิตรแสวง       บางกะปิ    สพม.      42   หญิง 
 82   ส631002742   สามัญ    นางสาวญาณิศา   ข่าขันมะลี       พระโขนงพิทยาลัย    สพม.      42   หญิง 
 83   ส631002734   สามัญ    นางสาวพิชชาพร   บุญยืน       มัธยมวัดธาตุทอง    สพม.      42   หญิง 
 84   ส631002731   สามัญ    นางสาวมณฑกาญจน์   ทองคำ       มัธยมวัดนายโรง    สพม.      44   หญิง 
 85   ส631002705   สามัญ    นายชวนชัย   วรรณสิทธิ์       วัดราชโอรส    สพม.      46   ชาย 
 86   ส631002704   สามัญ    นายเรวัตต์   นกสว่าง       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ    สพม.      48   ชาย 
 87   ส631002703   สามัญ    นายธนูชัย    สืบทิม       สิริรัตนาธร    สพม.      40   ชาย 
 88   ส631002700   สามัญ    นายอา​จินต์​   แซ่อุน       สิริรัตนา​ธร​    สพม.   0863768512   44   ชาย 
 89   ส631002681   สามัญ    นายเลอพงศ์    จันสีนาก       สิริรัตนาธร    สพม.      42   ชาย 
 90   ส631002677   สามัญ    นายสุทธิ   สีพิกา       วัดสุทธิวราราม    สพม.      50   ชาย 
 91   ส631002668   สามัญ    นางภิญญาพัชญ์   สัญลักษณ์       ลาดปลาดเค้าพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 92   ส631002652   สามัญ    นางสาวนันทิดา   ทวีโชคมีทรัพย์       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒    สพม.      54   หญิง 
 93   ส631002560   สามัญ    นางอาภาสินี   ประสพศักดิ์       อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร     สพป.      42   หญิง 
 94   ส631002553   สามัญ    นายศุภนัชญ์   บุญปลอด       เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.      40   ชาย 
 95   ส631002546   สามัญ    นายมานัส   ศักดี       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    สพม.      50   ชาย 
 96   ส631002545   สามัญ    นายขวัญเมือง    สีวอ       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม    สพม.   0936162998   44   ชาย 
 97   ส631002536   สามัญ    ชนิดาภา   กัญจนวัตตะ       ราชวินิต มัธยม    สพม.      50   หญิง 
 98   ส631002532   สามัญ    นางสาวสุชาดา   สวัสดี       เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.   0890324100   42   หญิง 
 99   ส631002525   สามัญ    นางสาววาสนา   ยะหัตตะ       วัดราชาธิวาส    สพม.      44   หญิง 
 100   ส631002515   สามัญ    นายโชคชัย   จาดเมือง       อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร     สพป.      46   ชาย 
 101   ส631002514   สามัญ    นายไกรสร   หม้อแหละ       รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง    สพม.   0899228804   42   ชาย 
 102   ส631002505   สามัญ    นายศิวาวุฒิ   รัตนะ       โพธิสารพิทยากร    สพม.      46   ชาย 
 103   ส611002472   สามัญ    นางสุภาวดี    นาคพริก       มัธยมวัดหนองจอก    สพม.      48   หญิง 
 104   ส631002495   สามัญ    นายณัฐพัชร   ป้อมหิน       พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    สพป.   0890346073   44   ชาย 
 105      สามัญ    นายขัตติยะ   โคตถา       มัธยมวัดหนองจอก    สพม.   081-554-6256   48   ชาย 
 106   ส611002473   สามัญ    นางสาวศิริลักษณ์   วัฒนศิริ       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    สพม.      48   หญิง 
 107   ส611002471   สามัญ    นายเอกพล   อินทรพิชัย       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    สพม.      48   ชาย 
 108   ส621002470   สามัญ    นางสาวอารีรัตน์   พูลเจริญ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    สพม.      42   หญิง 
 109   ส611002469   สามัญ    นายสำเริง   บัวนาค       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    สพม.      54   ชาย 
 110   ส611002468   สามัญ    นายสุพัฒน์   อัตจริต       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    สพม.      48   ชาย 
 111   ส611002467   สามัญ    นางสาวพรพชร   สุนทรนนท์       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    สพม.      46   หญิง 
 112   ส611002463   สามัญ    นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    สพม.      54   หญิง 
 113   ส631002461   สามัญ    นางตรงศรณ์    ตระกูลสม       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 114   ส611002449   สามัญ    นางสาวอัมพร    วิชัยศรี เกษียนอายุ       ศึกษานารี    สพม.   0959601659   46   หญิง 
 115   ส611002446   สามัญ    นายกฤษฎิ์ฏิพล   ศิริวรขันธุ์       นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล    สพม.      46   ชาย 
 116   ส611002444   สามัญ    นายทรงเกียรติ   เทพประเสน       เตรียมอุดมศึกษา    สพม.      52   ชาย 
 117   ส631002436   สามัญ    นางสุชัญญา   แสนสุมา       ศึกษานารีวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 118   ส631002413   สามัญ    นางสาวปริญญฉัษฎ์   เศรษฐยศพงศา       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง    สพม.      42   หญิง 
 119   ส631002393   สามัญ    นายวินัย   สุขชุม       อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    สพม.      46   ชาย 
 120   ส631002336   สามัญ    นายกิตติพล    โยงทองหลาง       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    สพม.      44   ชาย 
 121   ส631002329   สามัญ    นายพงษ์ศักดิ์   บัวหุ่ง       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง    สพม.      44   ชาย 
 122   ส631002319   สามัญ    นางสาวกาญจนา   อรุณไพร       รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง    สพม.      44   หญิง 
 123   ส631002318   สามัญ    นางสาวศิรินาถ   อุดมถิรพันธุ์       รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน    สพม.   0897994936   46   หญิง 
 124   ส631002317   สามัญ    นางสาวปรัญรัชต์   ปรียารัตนานนท์       วัดราชาธิวาส    สพม.      40   หญิง 
 125   ส631002315   สามัญ    นายอธิวัฒน์   มะมิง       ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน    สพม.      42   ชาย 
 126   ส631002313   สามัญ    นายอนุพงศ์   สุวรรณโชติ       สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)    สพม.      44   ชาย 
 127   ส631002307   สามัญ    นางสาวเบญจวรรณ   ชัยวิชา       สิริรัตนาธร    สพม.   0812824573   46   หญิง 
 128   ส631002305   สามัญ    นางสาวกุลปรียา   ไพศาลเรืองรุ่ง       สุวรรณพลับพลาพิทยาคม    สพม.      54   หญิง 
 129   ส631002299   สามัญ    นางสาวรินดา    ไชยโคตร       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง    สพม.      48   หญิง 
 130   ส631002297   สามัญ    นางสาวสุกัญญา   อังก์สิริทรัพย์       ทวีธาภิเศก    สพม.      42   หญิง 
 131   ส631001469   สามัญ    นางสาวปราณี   นิลเหม       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า    สพม.      44   หญิง 
 132   ส631002280   สามัญ    เพ็ญวดี   มากเกตุ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    สพม.      46   หญิง 
 133   ส631002279   สามัญ    นายสมโพชน์   เหลื่อมล้ำ       พระตำหนักสวนกุหลาบ    สพป.   0894792579   44   ชาย 
 134   ส631002273   สามัญ    นางสาวดวงกมล   กลิ่นดี       วัดพุทธบูชา    สพม.      44   หญิง 
 135   ส631002269   สามัญ    ธงไชย   สันติถาวรยิ่ง       มัธยมวัดหนองจอก    สพม.      46   ชาย 
 136   ส631002260   สามัญ    นางสุวภัทร   พูนผล       สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์    สพม.      52   หญิง 
 137   ส631002255   สามัญ    นางจิตรี   ฟุ้งกลิ่น       วัดสุทธิวราราม    สพม.      40   หญิง 
 138   ส631002247   สามัญ    นายจารุกิตติ์   สิทธิยานนท์       วัดพุทธบูชา    สพม.   0851563089   42   ชาย 
 139   ส631002246   สามัญ    นายอาทิตย์   จิตรมั่น       วัดราชโอรส    สพม.      48   ชาย 
 140   ส631002238   สามัญ    นางสาวสุรีรัตน์   กองขันท์       วัดพุทธบูชา    สพม.      48   หญิง 
 141   ส631002236   สามัญ    ขวัญทอง   โกฎิรักษ์       มัธยมวัดดุสิตาราม    สพม.   0617767165   48   ชาย 
 142   ส631002228   สามัญ    นายพลพีระ    วงศ์พรประทีป       ราชวินิตบางเขน     สพม.   0910096361   44   ชาย 
 143   ส631002227   สามัญ    นายนพดล   อารมณ์รัตน์       ฤทธิยะวรรณาลัย    สพม.      46   ชาย 
 144   ส631002223   สามัญ    นางจารุวรรณ   ทองมี       สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์    สพม.      52   หญิง 
 145   ส631002213   สามัญ    นางสาวรัศมี   วงวิลัย       ราชวินิตบางเขน    สพม.   0880992282   42   หญิง 
 146   ส631002206   สามัญ    นายธนบดี   ธีรธาดาธรณ์       สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    สพม.   0847174007   50   ชาย 
 147   ส631002198   สามัญ    นางสาวกาญจนา   เพชรมณี       นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    สพม.      50   หญิง 
 148   ส631002195   สามัญ    นายโมไณย   อภิศักดิ์มนตรี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    สพม.      46   ชาย 
 149   ส631002182   สามัญ    นายวรพงษ์    เถาว์ชาลี       มัธยมวัดธาตุทอง    สพม.      46   ชาย 
 150   ส631002179   สามัญ    นางสาวเยาวดี   วิเศษสินธุ์       วัดสุทธิวราราม    สพม.      44   หญิง 
 151   ส631002129   สามัญ    นายอิชณน์กร   เซ่งเข็ม       เทพลีลา    สพม.      44   ชาย 
 152   ส631002128   สามัญ    นายธรรมรงค์   เอียดรอด       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    สพม.      42   ชาย 
 153   ส631002124   สามัญ    นางวรรณา   ราชเทวินทร์       บางกะปิ    สพม.      50   หญิง 
 154   ส631002057   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิษฎา   พิมพรม       วัดพุทธบูชา    สพม.      50   หญิง 
 155   ส631001089   สามัญ    นางสาวศิริพร   ศักดิ์ศรีกรม       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ    สพม.      44   หญิง 
 156   ส631001968    สามัญ    นางสาวอรอนงค์   นครเขต       สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)    สพม.        42   หญิง 
 157   ส631001778    สามัญ    นายกิตติศักดิ์   กาญจนครุฑ       อนุบาลสามเสน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์    สพป.        40   ชาย 
 158   ส633701773   สามัญ    นางสาวสุทธินี   แก้ววิไล       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ    สพม.   0814910188     40   หญิง 
 159   ส631001610   สามัญ    นายกฤษฎา   รักร่วม       มัธยมวัดบึงทองหลาง    สพม.      44   ชาย 
 160   ส631001608   สามัญ    นางสาวกรองกาญจน์   ระวังภัย       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    สพม.      44   หญิง 
 161   ส631001578   สามัญ    นายรชฎ   ลัฐิกา       มัธยมวัดสิงห์    สพม.   0873302499   44   ชาย 
 162   ส631001481   สามัญ    นางสาวเกตุกาญจน    บัวนาค       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ    สพม.      54   หญิง 
 163   ส631001444   สามัญ    นายณัฏฐ์สุภณ    เนื้อศรี       มัธยมวัดหนองจอก    สพม.      48   ชาย 
 164   ส631001434    สามัญ    นางสาวสุพรรณี   พาณิชเลิศ       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม    สพม.        42   หญิง 
 165   ส631001433   สามัญ    นางสาววาสนา   คำอุดหนุน       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    สพม.      44   หญิง 
 166   ส631001428    สามัญ    นายสมคิด   ประสานพิมพ์       ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน    สพม.   0991034283     40   ชาย 
 167   ส631001419   สามัญ    นายสาธิต   ถาวรกิจ       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    สพม.      44   ชาย 
 168   ส631001401   สามัญ    นายศตวุธ   หรือโอภาส       นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย    สพม.      52   ชาย 
 169   ส631001038   สามัญ    นางปรียานุช     สำเนียงสูง       สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    สพม.      44   หญิง 
 170   ส631000923   สามัญ    นายมงคล    อินทรโชติ       เทพศิรินทร์    สพม.   0814000503   46   ชาย 
 171   ส631000922   สามัญ    นางสาวมนทิรา     เดชชนะขจรสุข       ศึกษานารี    สพม.   0815524258   54   หญิง 
 172   ส631000917   สามัญ    นางสาวประไพ     เสมหร่ำ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    สพม.      48   หญิง 
 173   ส631000909   สามัญ    นายโชติพงษ์     พรหมโชติ       มัธยมวัดสิงห์    สพม.      40   หญิง 
 174   ส631000908   สามัญ    นางนราธิป     พรหมโชติ       มัธยมวัดสิงหื    สพม.      42   หญิง 
 175   ส631000902   สามัญ    นางกนกพร     ลีลาเลิศประเสริฐ       สตรีวิทยา    สพม.      52   ชาย 
 176   ส631000868    สามัญ    นายปรินทร์ธรณ์     ชาโท       ฤทธิยะวรรณาลัย    สพม.        46   ชาย 
 177   ส631000857   สามัญ    นายสราวุฒิ     พัฒรากุล       โพธิสารพิทยากร    สพม.      46   ชาย 
 178   ส621100800   สามัญ    นางสาวศุภกร     สวนสมุทร       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    สพม.      46   ชาย 
 179   ส621000742    สามัญ    นางสาวสริณยา     ขันทโรจน์       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ    สพม.        42   หญิง 
 180   ส621000621   สามัญ    นางอมรา     คุ้มจันอัด       ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ    สพม.      46   หญิง 
 181   ส621000618   สามัญ    นายไพรัช     สงวนไพรดอน       สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ    สพม.      54   ชาย 
 182   ส621000617   สามัญ    นายเจริญ     บุตะเขียว       เตรียมอุดมศึกษา    สพม.      54   ชาย 
 183   ส621000614   สามัญ    นางอิศรา     ร่วมนิคม       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    สพม.      46   หญิง 
 184   ส621000613   สามัญ    นางวันวิศาข์     ผลหมู่       สุวรรณารามวิทยาคม    สพม.      52   หญิง 
 185   ส621000612   สามัญ    นางรวิกานต์     บุญฤทธิ์       เทพศิรินทร์    สพม.      46   หญิง 
 186   ส621000610   สามัญ    นายกฤษณ์     วัฒนาการ       สามเสนวิทยาลัย    สพม.      44   ชาย 
 187   ส621000608   สามัญ    นายสุธี     สายสิน       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    สพม.      60   ชาย 
 188   ส621000606   สามัญ    นางวรินพร     เจริญแล้ว       โยธินบูรณะ    สพม.   0926429214   48   หญิง 
 189   ส621000592   สามัญ    นางสาวนภาพร     วงศ์พุทธา       มัธยมวัดหนองแขม    สพม.      46   หญิง 
 190   ส621000585   สามัญ    นายมานพ     เพ็ญรัศมี       เตรียมอุดมศึกษา    สพม.      48   ชาย 
 191   ส621000583   สามัญ    นายกิตติภพ     ภวณัฐกุลธร       เตรียมอุดมศึกษา    สพม.      56   ชาย 
 192   ส621000581   สามัญ    นางสุภาวดี     ปฐมพุทธิธรรม       ทวีธาภิเศก    สพม.      46   หญิง 
 193   ส621000579   สามัญ    นายชิตชัย     ไชยรัตน์       ทวีธาภิเศก    สพม.      54   ชาย 
 194   ส621000578   สามัญ    นายประดิษฐ์     โสภาประดิษฐ์       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ    สพม.      52   ชาย 
 195   ส611300264   สามัญ    นางสาวนันท์นภัส   เจริญโพธิ์       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ    สพม.      44   หญิง 
 196   ส611000047    สามัญ    นางสุวลักษณ์   พฤกษหิรัญ       หอวัง    สพม.        52   หญิง 
 197   ส611000045   สามัญ    นายพรชัย   ธนปารมีกุล       สามเสนวิทยาลัย    สพม.      48   ชาย 
 198   ส611000042    สามัญ    นางรัชดา   น้อยเพ็ง       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    สพม.        44   หญิง 
 199   ส611000040    สามัญ    นางสาวสุชารัตน์   ดิสขำ       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    สพม.        46   หญิง 
 200   ส611000039    สามัญ    นายเสน่ห์   สุระสังวาลย์       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    สพม.   0819320572     56   ชาย 
 201   ส611000038    สามัญ    นายดำรง   ชอบสุจริตสกุล       สวนกุหลาบวิทยาลัย    สพม.   084 0202363     52   ชาย 
 202     ส611000036    สามัญ    นางสาวปัณณธร   วิจารณ์       หอวัง    สพม.        46   หญิง 
 203   ส611000033    สามัญ    นายบุญฉลอง   ศรีเสาวลักษณ์       สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์    สพม.   098 2873859     52   ชาย 
 204   ส611000031    สามัญ    นางสาวสุชีรา   ทับทิมขาว       สวนกุหลาบวิทยาลัย    สพม.        46   หญิง 
 205   ส611000029    สามัญ    นางสิริกร   วัฒนธัญญาการ       โพธิสารพิทยากร    สพม.   0869985910     54   หญิง 
 206     ส611000028    สามัญ    นายต่อต้าน   ธารีเกษ       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒    สพม.   817229707     52   ชาย 
 207   ส611000026   สามัญ    นางสาวสิวาลัย   สวัสดิ์รักษา       ฤทธิยะวรรณาลัย    สพม.      48   ชาย 
 208   ส611000025    สามัญ    นายภาณุภัทร   ลิ้มจำรุญ       เทพศิรินทร์    สพม.     0891695436   46   ชาย 
 209   ส611000021    สามัญ    นางสาวพนมวรรณ   ตุ่มทอง       สตรีวิทยา    สพม.   0896875550     54   หญิง 
 210   ส611000019    สามัญ    นางศิริรัตน์   ยอดโตมร       รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน    สพม.   0898148124     50   หญิง 
 211   ส611000018   สามัญ    นางสาวพฤฒยา   เลิศมานพ       เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์    สพม.   0839998505   46   หญิง 
 212   ส611000016   สามัญ    นางณิชาฒ์   สุกรี       สวนกุหลาบวิทยาลัย    สพม.   094 4454522   52   หญิง 
 213    ส611000013    สามัญ    นางอรวรรณ   อาจเวทย์       ฤทธิยะวรรณาลัย    สพม.        46   หญิง 
 214   ส611000010   สามัญ    นายสุรพงษ์   รัตนทรัพย์ศิริ       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    สพม.   062 2914619   48   ชาย 
 215   ส611000005   สามัญ    นางสาวสายพิณ   พุทธิสาร       เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ    สพม.   089 2278216   48   หญิง 
 216   ส611000004    สามัญ    นางสาวกมลทิพย์   สุรสินธุ์       เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ    สพม.   083 2440377     46   หญิง 
 217   ว631003257   วิสามัญ    นายจีรศักดิ์   เดชเกิด (ผอ)       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    สพม.      58   ชาย 
 218   ว631002726   วิสามัญ    นางนิตยา   ยุวัฒนะกุล       สตรีวัดอัปสรสวรรค์    สพม.      46   หญิง 
 219   ว631000889   วิสามัญ    นายภาณุพงศ์     ม่วงเขียว       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    สพม.      50   ชาย