รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  (สังกัด  สพป.)  มีจำนวนผู้เข้าร่วม   13  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631001778    สามัญ    นายกิตติศักดิ์   กาญจนครุฑ       อนุบาลสามเสน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์  สพป.       40   ชาย 
 2   ส631002279   สามัญ    นายสมโพชน์   เหลื่อมล้ำ       พระตำหนักสวนกุหลาบ  สพป.  0894792579   44   ชาย 
 3   ส631002495   สามัญ    นายณัฐพัชร   ป้อมหิน       พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.  0890346073   44   ชาย 
 4   ส631002515   สามัญ    นายโชคชัย   จาดเมือง       อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร   สพป.     46   ชาย 
 5   ส631002560   สามัญ    นางอาภาสินี   ประสพศักดิ์       อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร   สพป.     42   หญิง 
 6   ส631002812   สามัญ    เทิดศักดิ์   สังรวมใจ       สายน้ำทิพย์  สพป.     46   ชาย 
 7   ส631002872   สามัญ    นางสาวฐิติมา   ดวงแก้ว       พญาไท  สพป.     52   หญิง 
 8   ส631002894   สามัญ    ทวี   เนื่องอาชา       วัดอมรินทราราม  สพป.     42   ชาย 
 9   ส631002904   สามัญ    นางสาวชนนิกานต์   สงวนไพบูลย์       วัดอมรินทราราม  สพป.     42   หญิง 
 10   ส631003196   สามัญ    นางสาวพัชรี   ศรีรัชวงษ์       ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  สพป.     46   หญิง 
 11   ส631003222   สามัญ    นายอานนท์   ทองคง       อนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.     50   ชาย 
 12   ส631003227   สามัญ    นางลดาวัลย์   เกื้อสุข       ทุ่งมหาเมฆ  สพป.     42   หญิง 
 13   ส631003259   สามัญ    จุฑามาศ   ธุวังควัฒน์       วัดอมรินทราราม  สพป.     46   หญิง