รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2564
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  (สังกัด  สพป.)  มีจำนวนผู้เข้าร่วม   13  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส631002497   สามัญ    นางสาวเขมณิจ   อ่ำแห       พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.     56   หญิง 
 2   ส631002515   สามัญ    นายโชคชัย   จาดเมือง       อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)   สพป.  0966677014   46   ชาย 
 3   ส631002560   สามัญ    นางอาภาสินี   ประสพศักดิ์       อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร   สพป.     42   หญิง 
 4   ส631002904   สามัญ    นางสาวชนนิกานต์   สงวนไพบูลย์       วัดอมรินทราราม  สพป.     44   หญิง 
 5   ส631003166   สามัญ    นางสิรินภา   ยินดี       อนุบาลวัดนางนอง  สพป.     48   หญิง 
 6   ส631003167   สามัญ    นางสาวพัชรินทร์    เบญจมพรชัย       พระตำหนักสวนกุหลาบ  สพป.  0814521200   48   หญิง 
 7   ส631003200   สามัญ    นายมานะ   ศรีคำเวียง       บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  สพป.     42   ชาย 
 8   ส631003201   สามัญ    นางมนัสนันท์   ค้ำชูสิทธิผล       ประถมทวีธาภิเศก  สพป.     50   หญิง 
 9   ส631003202   สามัญ    นายรณยุทธ   ทองตะโก       พิบูลอุปถัมภ์  สพป.  0819169665   48   ชาย 
 10   ส631003208   สามัญ    นางสาวสันถวันท์   พยาเลี้ยง       อนุบาลวัดนางนอง  สพป.     46   หญิง 
 11   ส631003232   สามัญ    นางสาวสัยธิชน   ชนกพัฒนกุล       อนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.     48   หญิง 
 12   ส631003248   สามัญ    นางสาวสุวรรณา   อ่อนแก้ว       วัดหนัง  สพป.     42   หญิง 
 13   ส651003636   สามัญ    นางณัฐิญาวรรณ    ทาลา       วัดปากบึง  สพป.     48   หญิง