รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2564
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  (สังกัด  สพม.)  มีจำนวนผู้เข้าร่วม   52  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส611000023    สามัญ    นายพยุหพล   พานทอง       รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  สพม.       48   ชาย 
 2     ส611000028    สามัญ    นายต่อต้าน   ธารีเกษ       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  สพม.  817229707     52   ชาย 
 3   ส631000886   สามัญ    นางสาวจันทิรา     ภู่สำลี       นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สพม.     52   หญิง 
 4   ส631001415   สามัญ    นายกัลป์ชัชชัย   ทฤฆายุ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  สพม.     50   ชาย 
 5   ส631001416   สามัญ    นายสิริวัฒน์   มั่นสุข       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  สพม.     50   ชาย 
 6   ส631001466   สามัญ    นางศรัญย์รัชต์    แก้ววิมล       กุนนทีรุทธารามวิทยาคม  สพม.     40   หญิง 
 7   ส631001482   สามัญ    นางสาวธัญพร   บุญสุภา       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  สพม.     44   หญิง 
 8   ส631001507   สามัญ    นางสาวณภาภัช   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์       มัธยมวัดบึงทองหลาง  สพม.     44   หญิง 
 9   ส631001508   สามัญ    นางจันท์สุดา   แก้วงามพรรณ์       มัธยมวัดบึงทองหลาง  สพม.     44   หญิง 
 10   ส631001608   สามัญ    นางสาวกรองกาญจน์   ระวังภัย       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  สพม.     44   หญิง 
 11   ส621002083   สามัญ    นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี       วชิรธรรมสาธิต  สพม.  0981543461   48   ชาย 
 12   ส631002129   สามัญ    นายอิชณน์กร   เซ่งเข็ม       เทพลีลา  สพม.     44   ชาย 
 13   ส631002206   สามัญ    นายธนบดี   ธีรธาดาธรณ์       สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.  0847174007   52   ชาย 
 14   ส631002223   สามัญ    นางจารุวรรณ   ทองมี       สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  สพม.     52   หญิง 
 15   ส631002262   สามัญ    นายวัฒนพงศ์   ยองเข       สุรศักดิ์​มนตรี​  สพม.     46   ชาย 
 16   ส631002300   สามัญ    นางอริสา   ถนอมเล็ก       สุรศักดิ์มนตรี  สพม.     44   หญิง 
 17   ส631002301   สามัญ    นางสาวธัญญาภรณ์   ลาฮาม       สุรศักดิ์มนตรี  สพม.  0933659159   48   หญิง 
 18   ส631002337   สามัญ    นายจีรศักดิ์   จันทร์จิตร       พรตพิทยพยัต  สพม.     50   ชาย 
 19   ส631002338   สามัญ    นางสาวธัญลักษณ์    ชำนิไกร       รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  สพม.     46   หญิง 
 20   ส631002350   สามัญ    นางศศิพิมพ์   วรรณกูล       ราชวินิตบางเขน  สพม.  0917260926   46   หญิง 
 21   ส611002476   สามัญ    นายปรัชญา   พิมลภัทรกุล       สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.     50   ชาย 
 22   ส611002472   สามัญ    นางสุภาวดี    นาคพริก       มัธยมวัดหนองจอก  สพม.     48   หญิง 
 23   ส631002539   สามัญ    นางสาววราศิริ   วงศ์สุนทร       เทพลีลา  สพม.     40   หญิง 
 24   ส631002668   สามัญ    นางภิญญาพัชญ์   สัญลักษณ์       ลาดปลาดเค้าพิทยาคม  สพม.     42   หญิง 
 25   ส631002784   สามัญ    นายจักรภัทร   ไชยราช       พระโขนงพิทยาลัย  สพม.     48   ชาย 
 26   ส631002936   สามัญ    นายเอกภพ   สาเหล่       สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สพม.     60   ชาย 
 27   ส631003022   สามัญ    นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร       สุรศักดิ์มนตรี  สพม.  0871069712   54   ชาย 
 28   ส631003055   สามัญ    นางจิราภรณ์   เข็มทอง       สตรีศรีสุริโยทัย  สพม.     46   หญิง 
 29   ส631003057   สามัญ    นางสาวมินตรา   ลายสนิทเสรีกุล       ศรีพฤฒา  สพม.     46   หญิง 
 30   ส631003102   สามัญ    นาง​ศุภมาส​   จันทร์​พงษ์​       สตรีเศรษฐบุตรบ​ำ​เพ็ญ​  สพม.     44   หญิง 
 31   ส631003138   สามัญ    นางเวียงพิงค์   แสงอาจ       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  สพม.     40   หญิง 
 32   ส631003311   สามัญ    นายอาณาจักร   แท่งทอง       ลาดปลาเค้าพิทยาคม  สพม.  0871992074   50   ชาย 
 33   ส631003316   สามัญ    นางสาวกัลยาณี   ชุ่มชื่น       ลาดปลาเค้าพิทยาคม  สพม.     50   หญิง 
 34   ส631003374   สามัญ    นางสาวเกศินี   ทองทวี       ราชดำริ  สพม.     52   หญิง 
 35   ส631003437   สามัญ    นายธีรชัย   ศรีนาม       เทพลีลา  สพม.     46   ชาย 
 36   ส631003454   สามัญ    นางสาวลดาวัลย์   ชั้นประดับ       นนทรีวิทยา  สพม.     46   หญิง 
 37   ส631003456   สามัญ    นายกฤษดา   สิมมะโน       นนทรีวิทยา  สพม.     44   ชาย 
 38   ส651003742   สามัญ    นายพิชัย   ลิ้มเฉลิม       สตรีศรีสุริโยทัย  สพม.     46   ชาย 
 39   ส651003871   สามัญ    นางวิลาสินี   ปลายเนิน       นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สพม.     46   หญิง 
 40   ส651003939   สามัญ    นายอนิรุทธ์   นิตยาภรณ์       ราชดำริ  สพม.     54   ชาย 
 41   ส651004048   สามัญ    นางสาวพิมพ์สิริ    พันธ์เตี้ย       สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สพม.     54   หญิง 
 42   ส651004068   สามัญ    นางสาวสุธาสินี   พลอยขาว       สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สพม.     44   หญิง 
 43   ส651004091   สามัญ    นายวิทวัส   สวัสดิ์ปัญญาโชติ       สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สพม.     42   ชาย 
 44   ส651004145   สามัญ    นางสาวรุจิราภา   นาคะพงษ์       นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  สพม.     56   หญิง 
 45   ส651004193   สามัญ    นายถวิล   จุลทัศน์       ราชดำริ  สพม.     44   ชาย 
 46   ส651004254   สามัญ    นายวัชรวีร์   ทองวิลัย       ศรีพฤฒา  สพม.     44   ชาย 
 47   ส651004301   สามัญ    นางสุพัฒตรา    ไชยเมือง       นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  สพม.     50   หญิง 
 48   ส651004307   สามัญ    นายพีรบูลย์   บุญธรรม       นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  สพม.     46   ชาย 
 49   ส651004351   สามัญ    นางสาวสุชีรา   รักษาภักดี       เทพลีลา  สพม.     46   หญิง 
 50   ส651004393   สามัญ    นางสาวนพรัตน์    พิมพ์แสง       นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  สพม.     48   หญิง 
 51   ส651004417   สามัญ    นายสมบัติ   เอกเชี่ยวชาญ       สตรีศรีสุริโยทัย  สพม.     46   ชาย 
 52   ส651004509   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิตา   ขันธชัย       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  สพม.     44   หญิง