รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  (สังกัด  สพม.)  มีจำนวนผู้เข้าร่วม   106  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส611000004    สามัญ    นางสาวกมลทิพย์   สุรสินธุ์       เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  สพม.  083 2440377     46   หญิง 
 2   ส611000005   สามัญ    นางสาวสายพิณ   พุทธิสาร       เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  สพม.  089 2278216   48   หญิง 
 3   ส611000010   สามัญ    นายสุรพงษ์   รัตนทรัพย์ศิริ       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สพม.  062 2914619   48   ชาย 
 4    ส611000013    สามัญ    นางอรวรรณ   อาจเวทย์       ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม.       46   หญิง 
 5   ส611000026   สามัญ    นางสาวสิวาลัย   สวัสดิ์รักษา       ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม.     48   ชาย 
 6     ส611000028    สามัญ    นายต่อต้าน   ธารีเกษ       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  สพม.  817229707     52   ชาย 
 7   ส611000033    สามัญ    นายบุญฉลอง   ศรีเสาวลักษณ์       สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์  สพม.  098 2873859     52   ชาย 
 8     ส611000036    สามัญ    นางสาวปัณณธร   วิจารณ์       หอวัง  สพม.       46   หญิง 
 9   ส611000047    สามัญ    นางสุวลักษณ์   พฤกษหิรัญ       หอวัง  สพม.       52   หญิง 
 10   ส611300264   สามัญ    นางสาวนันท์นภัส   เจริญโพธิ์       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.     44   หญิง 
 11   ส621000578   สามัญ    นายประดิษฐ์     โสภาประดิษฐ์       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.     52   ชาย 
 12   ส621000608   สามัญ    นายสุธี     สายสิน       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สพม.     60   ชาย 
 13   ส621000614   สามัญ    นางอิศรา     ร่วมนิคม       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สพม.     46   หญิง 
 14   ส621000618   สามัญ    นายไพรัช     สงวนไพรดอน       สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สพม.     54   ชาย 
 15   ส621000742    สามัญ    นางสาวสริณยา     ขันทโรจน์       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.       42   หญิง 
 16   ส631000868    สามัญ    นายปรินทร์ธรณ์     ชาโท       ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม.       46   ชาย 
 17   ว631000889   วิสามัญ    นายภาณุพงศ์     ม่วงเขียว       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  สพม.     50   ชาย 
 18   ส631000917   สามัญ    นางสาวประไพ     เสมหร่ำ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  สพม.     48   หญิง 
 19   ส631001038   สามัญ    นางปรียานุช     สำเนียงสูง       สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.     44   หญิง 
 20   ส631001401   สามัญ    นายศตวุธ   หรือโอภาส       นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สพม.     52   ชาย 
 21   ส631001419   สามัญ    นายสาธิต   ถาวรกิจ       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สพม.     44   ชาย 
 22   ส631001433   สามัญ    นางสาววาสนา   คำอุดหนุน       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สพม.     44   หญิง 
 23   ส631001444   สามัญ    นายณัฏฐ์สุภณ    เนื้อศรี       มัธยมวัดหนองจอก  สพม.     48   ชาย 
 24   ส631001481   สามัญ    นางสาวเกตุกาญจน    บัวนาค       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  สพม.     54   หญิง 
 25   ส631001608   สามัญ    นางสาวกรองกาญจน์   ระวังภัย       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  สพม.     44   หญิง 
 26   ส631001610   สามัญ    นายกฤษฎา   รักร่วม       มัธยมวัดบึงทองหลาง  สพม.     44   ชาย 
 27   ส633701773   สามัญ    นางสาวสุทธินี   แก้ววิไล       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  สพม.  0814910188     40   หญิง 
 28   ส631001968    สามัญ    นางสาวอรอนงค์   นครเขต       สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  สพม.       42   หญิง 
 29   ส631001089   สามัญ    นางสาวศิริพร   ศักดิ์ศรีกรม       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  สพม.     44   หญิง 
 30   ส631002124   สามัญ    นางวรรณา   ราชเทวินทร์       บางกะปิ  สพม.     50   หญิง 
 31   ส631002128   สามัญ    นายธรรมรงค์   เอียดรอด       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สพม.     42   ชาย 
 32   ส631002129   สามัญ    นายอิชณน์กร   เซ่งเข็ม       เทพลีลา  สพม.     44   ชาย 
 33   ส631002179   สามัญ    นางสาวเยาวดี   วิเศษสินธุ์       วัดสุทธิวราราม  สพม.     44   หญิง 
 34   ส631002182   สามัญ    นายวรพงษ์    เถาว์ชาลี       มัธยมวัดธาตุทอง  สพม.     46   ชาย 
 35   ส631002195   สามัญ    นายโมไณย   อภิศักดิ์มนตรี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  สพม.     46   ชาย 
 36   ส631002206   สามัญ    นายธนบดี   ธีรธาดาธรณ์       สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.  0847174007   50   ชาย 
 37   ส631002213   สามัญ    นางสาวรัศมี   วงวิลัย       ราชวินิตบางเขน  สพม.  0880992282   42   หญิง 
 38   ส631002223   สามัญ    นางจารุวรรณ   ทองมี       สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  สพม.     52   หญิง 
 39   ส631002227   สามัญ    นายนพดล   อารมณ์รัตน์       ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม.     46   ชาย 
 40   ส631002228   สามัญ    นายพลพีระ    วงศ์พรประทีป       ราชวินิตบางเขน   สพม.  0910096361   44   ชาย 
 41   ส631002255   สามัญ    นางจิตรี   ฟุ้งกลิ่น       วัดสุทธิวราราม  สพม.     40   หญิง 
 42   ส631002260   สามัญ    นางสุวภัทร   พูนผล       สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  สพม.     52   หญิง 
 43   ส631002269   สามัญ    ธงไชย   สันติถาวรยิ่ง       มัธยมวัดหนองจอก  สพม.     46   ชาย 
 44   ส631002280   สามัญ    เพ็ญวดี   มากเกตุ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สพม.     46   หญิง 
 45   ส631001469   สามัญ    นางสาวปราณี   นิลเหม       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  สพม.     44   หญิง 
 46   ส631002299   สามัญ    นางสาวรินดา    ไชยโคตร       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  สพม.     48   หญิง 
 47   ส631002307   สามัญ    นางสาวเบญจวรรณ   ชัยวิชา       สิริรัตนาธร  สพม.  0812824573   46   หญิง 
 48   ส631002313   สามัญ    นายอนุพงศ์   สุวรรณโชติ       สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  สพม.     44   ชาย 
 49   ส631002319   สามัญ    นางสาวกาญจนา   อรุณไพร       รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  สพม.     44   หญิง 
 50   ส631002329   สามัญ    นายพงษ์ศักดิ์   บัวหุ่ง       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  สพม.     44   ชาย 
 51   ส631002336   สามัญ    นายกิตติพล    โยงทองหลาง       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  สพม.     44   ชาย 
 52   ส631002413   สามัญ    นางสาวปริญญฉัษฎ์   เศรษฐยศพงศา       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  สพม.     42   หญิง 
 53   ส611002463   สามัญ    นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม.     54   หญิง 
 54   ส611002467   สามัญ    นางสาวพรพชร   สุนทรนนท์       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สพม.     46   หญิง 
 55   ส611002468   สามัญ    นายสุพัฒน์   อัตจริต       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สพม.     48   ชาย 
 56   ส611002469   สามัญ    นายสำเริง   บัวนาค       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  สพม.     54   ชาย 
 57   ส621002470   สามัญ    นางสาวอารีรัตน์   พูลเจริญ       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  สพม.     42   หญิง 
 58   ส611002471   สามัญ    นายเอกพล   อินทรพิชัย       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  สพม.     48   ชาย 
 59   ส611002473   สามัญ    นางสาวศิริลักษณ์   วัฒนศิริ       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สพม.     48   หญิง 
 60      สามัญ    นายขัตติยะ   โคตถา       มัธยมวัดหนองจอก  สพม.  081-554-6256   48   ชาย 
 61   ส611002472   สามัญ    นางสุภาวดี    นาคพริก       มัธยมวัดหนองจอก  สพม.     48   หญิง 
 62   ส631002514   สามัญ    นายไกรสร   หม้อแหละ       รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  สพม.  0899228804   42   ชาย 
 63   ส631002546   สามัญ    นายมานัส   ศักดี       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สพม.     50   ชาย 
 64   ส631002652   สามัญ    นางสาวนันทิดา   ทวีโชคมีทรัพย์       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  สพม.     54   หญิง 
 65   ส631002668   สามัญ    นางภิญญาพัชญ์   สัญลักษณ์       ลาดปลาดเค้าพิทยาคม  สพม.     44   หญิง 
 66   ส631002677   สามัญ    นายสุทธิ   สีพิกา       วัดสุทธิวราราม  สพม.     50   ชาย 
 67   ส631002681   สามัญ    นายเลอพงศ์    จันสีนาก       สิริรัตนาธร  สพม.     42   ชาย 
 68   ส631002700   สามัญ    นายอา​จินต์​   แซ่อุน       สิริรัตนา​ธร​  สพม.  0863768512   44   ชาย 
 69   ส631002703   สามัญ    นายธนูชัย    สืบทิม       สิริรัตนาธร  สพม.     40   ชาย 
 70   ส631002704   สามัญ    นายเรวัตต์   นกสว่าง       เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  สพม.     48   ชาย 
 71   ส631002734   สามัญ    นางสาวพิชชาพร   บุญยืน       มัธยมวัดธาตุทอง  สพม.     42   หญิง 
 72   ส631002742   สามัญ    นางสาวญาณิศา   ข่าขันมะลี       พระโขนงพิทยาลัย  สพม.     42   หญิง 
 73   ส631002744   สามัญ    นางอุทุมพร   จิตรแสวง       บางกะปิ  สพม.     42   หญิง 
 74   ส631002747   สามัญ    นางสาวศริตยา   ชนะภู       บางกะปิ  สพม.  0635396617   46   หญิง 
 75   ส631002771   สามัญ    นางทยิดา    ตั้งตระกูล       สารวิทยา  สพม.     52   หญิง 
 76   ส631002773   สามัญ    ศิริลักษณ์   วัฒนศิริ       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สพม.     48   หญิง 
 77   ส631002778   สามัญ    บุญญารัตน์   บุตรทา       บางกะปิ  สพม.     46   หญิง 
 78   ส631002784   สามัญ    นายจักรภัทร   ไชยราช       พระโขนงพิทยาลัย  สพม.     46   ชาย 
 79   ส631002802   สามัญ    นายอนุชิต   ผิวขำ       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  สพม.     60   ชาย 
 80   ส631002804   สามัญ    ศศิธร    ชูชื่น       วัดสุทธิวราราม  สพม.     44   หญิง 
 81   ส631002860   สามัญ    ญานิกา   โพธิ์ศรี       ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  สพม.     46   หญิง 
 82   ส631002945   สามัญ    บังอร   สาระวรรณ       รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สพม.  0955144492   46   หญิง 
 83   ส631003035   สามัญ    นางสาวสนธิกาญจน์   แสงมณี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  สพม.  0971348492   54   หญิง 
 84   ส631003039   สามัญ    นางอรอนงค์   นวลมณี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา รัชดา  สพม.     44   หญิง 
 85   ส631003056   สามัญ    นางสาวอัจฉราภรณ์   ภาสดา       สตรีศรีสุริโยทัย  สพม.     46   หญิง 
 86   ส631003065   สามัญ    นายศักดิ์นรินทร์   สูตรสุข       นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สพม.     50   ชาย 
 87   ส631003097   สามัญ    วิจักษ์   ดิษฐใจเย็น       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  สพม.     48   ชาย 
 88   ส631003117   สามัญ    นางสาวประวีต   ส่องแสง       เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สพม.     44   หญิง 
 89   ส631003138   สามัญ    นางเวียงพิงค์   แสงอาจ       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  สพม.     40   หญิง 
 90   ส631003180   สามัญ    นางโยธกา   ธรรมบุญเป็ง       สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพม.     48   หญิง 
 91   ส631003181   สามัญ    นางสาวจริยา   ขาวงาม       สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพม.     50   หญิง 
 92   ส631003182   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.ณพล   ดำรงธนชัย       สายน้ำผึ่ง ในพระอุปถัม  สพม.     40   ชาย 
 93   ส631003183   สามัญ    นางสาวปัทมา   ตันไพบูลย์       สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์  สพม.  0991176888   44   หญิง 
 94   ว631003257   วิสามัญ    นายจีรศักดิ์   เดชเกิด (ผอ)       เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  สพม.     58   ชาย 
 95   ส631003311   สามัญ    นายอาณาจักร   แท่งทอง       ลาดปลาเค้าพิทยาคม  สพม.     50   ชาย 
 96   ส631003316   สามัญ    นางสาวกัลยาณี   ชุ่มชื่น       ลาดปลาเค้าพิทยาคม  สพม.     48   หญิง 
 97   ส631003318   สามัญ    นายสุทธิศักดิ์   นันทวิทย์       สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  สพม.     44   ชาย 
 98   ส631003335   สามัญ    นายภาคภูมิ   ทองลาด       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  สพม.     42   ชาย 
 99   ส631003422   สามัญ    นายอภิชาติ   ลำภูพินิจพงศ์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  สพม.     50   ชาย 
 100   ส631003428   สามัญ    นางกุลวดี    วิมะลิน       สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  สพม.     40   หญิง 
 101   ส631003437   สามัญ    นายธีรชัย   ศรีนาม       เทพลีลา  สพม.     52   ชาย 
 102   ส631003454   สามัญ    นางสาวลดาวัลย์   ชั้นประดับ       นนทรีวิทยา  สพม.     46   หญิง 
 103   ส631003455   สามัญ    นางสาวนันท์นภัส   จำปารัตน์       นนทรีวิทยา  สพม.     46   หญิง 
 104   ส631003456   สามัญ    นายกฤษดา   สิมมะโน       นนทรีวิทยา  สพม.     44   ชาย 
 105   ส631003479   สามัญ    นางสาวอนงค์นาฏ   ชูนันท์ธนศักดิ์       เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  สพม.     40   หญิง 
 106   ส631003498   สามัญ    เนาวรัตน์   อินทวงษ์       ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  สพม.     54   ชาย