รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  (สังกัด  สพม.)  มีจำนวนผู้เข้าร่วม   100  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส611000016   สามัญ    นางณิชาฒ์   สุกรี       สวนกุหลาบวิทยาลัย  สพม.  094 4454522   52   หญิง 
 2   ส611000018   สามัญ    นางสาวพฤฒยา   เลิศมานพ       เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สพม.  0839998505   46   หญิง 
 3   ส611000019    สามัญ    นางศิริรัตน์   ยอดโตมร       รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน  สพม.  0898148124     50   หญิง 
 4   ส611000021    สามัญ    นางสาวพนมวรรณ   ตุ่มทอง       สตรีวิทยา  สพม.  0896875550     54   หญิง 
 5   ส611000025    สามัญ    นายภาณุภัทร   ลิ้มจำรุญ       เทพศิรินทร์  สพม.    0891695436   46   ชาย 
 6   ส611000029    สามัญ    นางสิริกร   วัฒนธัญญาการ       โพธิสารพิทยากร  สพม.  0869985910     54   หญิง 
 7   ส611000031    สามัญ    นางสาวสุชีรา   ทับทิมขาว       สวนกุหลาบวิทยาลัย  สพม.       46   หญิง 
 8   ส611000038    สามัญ    นายดำรง   ชอบสุจริตสกุล       สวนกุหลาบวิทยาลัย  สพม.  084 0202363     52   ชาย 
 9   ส611000039    สามัญ    นายเสน่ห์   สุระสังวาลย์       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  สพม.  0819320572     56   ชาย 
 10   ส611000040    สามัญ    นางสาวสุชารัตน์   ดิสขำ       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  สพม.       46   หญิง 
 11   ส611000042    สามัญ    นางรัชดา   น้อยเพ็ง       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  สพม.       44   หญิง 
 12   ส611000045   สามัญ    นายพรชัย   ธนปารมีกุล       สามเสนวิทยาลัย  สพม.     48   ชาย 
 13   ส621000579   สามัญ    นายชิตชัย     ไชยรัตน์       ทวีธาภิเศก  สพม.     54   ชาย 
 14   ส621000581   สามัญ    นางสุภาวดี     ปฐมพุทธิธรรม       ทวีธาภิเศก  สพม.     46   หญิง 
 15   ส621000583   สามัญ    นายกิตติภพ     ภวณัฐกุลธร       เตรียมอุดมศึกษา  สพม.     56   ชาย 
 16   ส621000585   สามัญ    นายมานพ     เพ็ญรัศมี       เตรียมอุดมศึกษา  สพม.     48   ชาย 
 17   ส621000592   สามัญ    นางสาวนภาพร     วงศ์พุทธา       มัธยมวัดหนองแขม  สพม.     46   หญิง 
 18   ส621000606   สามัญ    นางวรินพร     เจริญแล้ว       โยธินบูรณะ  สพม.  0926429214   48   หญิง 
 19   ส621000610   สามัญ    นายกฤษณ์     วัฒนาการ       สามเสนวิทยาลัย  สพม.     44   ชาย 
 20   ส621000612   สามัญ    นางรวิกานต์     บุญฤทธิ์       เทพศิรินทร์  สพม.     46   หญิง 
 21   ส621000613   สามัญ    นางวันวิศาข์     ผลหมู่       สุวรรณารามวิทยาคม  สพม.     52   หญิง 
 22   ส621000617   สามัญ    นายเจริญ     บุตะเขียว       เตรียมอุดมศึกษา  สพม.     54   ชาย 
 23   ส621000621   สามัญ    นางอมรา     คุ้มจันอัด       ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพม.     46   หญิง 
 24   ส621100800   สามัญ    นางสาวศุภกร     สวนสมุทร       สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  สพม.     46   ชาย 
 25   ส631000857   สามัญ    นายสราวุฒิ     พัฒรากุล       โพธิสารพิทยากร  สพม.     46   ชาย 
 26   ส631000902   สามัญ    นางกนกพร     ลีลาเลิศประเสริฐ       สตรีวิทยา  สพม.     52   ชาย 
 27   ส631000908   สามัญ    นางนราธิป     พรหมโชติ       มัธยมวัดสิงหื  สพม.     42   หญิง 
 28   ส631000909   สามัญ    นายโชติพงษ์     พรหมโชติ       มัธยมวัดสิงห์  สพม.     40   หญิง 
 29   ส631000922   สามัญ    นางสาวมนทิรา     เดชชนะขจรสุข       ศึกษานารี  สพม.  0815524258   54   หญิง 
 30   ส631000923   สามัญ    นายมงคล    อินทรโชติ       เทพศิรินทร์  สพม.  0814000503   46   ชาย 
 31   ส631001428    สามัญ    นายสมคิด   ประสานพิมพ์       ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน  สพม.  0991034283     40   ชาย 
 32   ส631001434    สามัญ    นางสาวสุพรรณี   พาณิชเลิศ       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  สพม.       42   หญิง 
 33   ส631001578   สามัญ    นายรชฎ   ลัฐิกา       มัธยมวัดสิงห์  สพม.  0873302499   44   ชาย 
 34   ส631002057   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิษฎา   พิมพรม       วัดพุทธบูชา  สพม.     50   หญิง 
 35   ส631002198   สามัญ    นางสาวกาญจนา   เพชรมณี       นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สพม.     50   หญิง 
 36   ส631002236   สามัญ    ขวัญทอง   โกฎิรักษ์       มัธยมวัดดุสิตาราม  สพม.  0617767165   48   ชาย 
 37   ส631002238   สามัญ    นางสาวสุรีรัตน์   กองขันท์       วัดพุทธบูชา  สพม.     48   หญิง 
 38   ส631002246   สามัญ    นายอาทิตย์   จิตรมั่น       วัดราชโอรส  สพม.     48   ชาย 
 39   ส631002247   สามัญ    นายจารุกิตติ์   สิทธิยานนท์       วัดพุทธบูชา  สพม.  0851563089   42   ชาย 
 40   ส631002273   สามัญ    นางสาวดวงกมล   กลิ่นดี       วัดพุทธบูชา  สพม.     44   หญิง 
 41   ส631002297   สามัญ    นางสาวสุกัญญา   อังก์สิริทรัพย์       ทวีธาภิเศก  สพม.     42   หญิง 
 42   ส631002305   สามัญ    นางสาวกุลปรียา   ไพศาลเรืองรุ่ง       สุวรรณพลับพลาพิทยาคม  สพม.     54   หญิง 
 43   ส631002315   สามัญ    นายอธิวัฒน์   มะมิง       ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  สพม.     42   ชาย 
 44   ส631002317   สามัญ    นางสาวปรัญรัชต์   ปรียารัตนานนท์       วัดราชาธิวาส  สพม.     40   หญิง 
 45   ส631002318   สามัญ    นางสาวศิรินาถ   อุดมถิรพันธุ์       รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  สพม.  0897994936   46   หญิง 
 46   ส631002393   สามัญ    นายวินัย   สุขชุม       อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  สพม.     46   ชาย 
 47   ส631002436   สามัญ    นางสุชัญญา   แสนสุมา       ศึกษานารีวิทยา  สพม.     46   หญิง 
 48   ส611002444   สามัญ    นายทรงเกียรติ   เทพประเสน       เตรียมอุดมศึกษา  สพม.     52   ชาย 
 49   ส611002446   สามัญ    นายกฤษฎิ์ฏิพล   ศิริวรขันธุ์       นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล  สพม.     46   ชาย 
 50   ส611002449   สามัญ    นางสาวอัมพร    วิชัยศรี เกษียนอายุ       ศึกษานารี  สพม.  0959601659   46   หญิง 
 51   ส631002461   สามัญ    นางตรงศรณ์    ตระกูลสม       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  สพม.     46   หญิง 
 52   ส631002505   สามัญ    นายศิวาวุฒิ   รัตนะ       โพธิสารพิทยากร  สพม.     46   ชาย 
 53   ส631002525   สามัญ    นางสาววาสนา   ยะหัตตะ       วัดราชาธิวาส  สพม.     44   หญิง 
 54   ส631002532   สามัญ    นางสาวสุชาดา   สวัสดี       เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  สพม.  0890324100   42   หญิง 
 55   ส631002536   สามัญ    ชนิดาภา   กัญจนวัตตะ       ราชวินิต มัธยม  สพม.     50   หญิง 
 56   ส631002545   สามัญ    นายขวัญเมือง    สีวอ       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  สพม.  0936162998   44   ชาย 
 57   ส631002553   สามัญ    นายศุภนัชญ์   บุญปลอด       เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สพม.     40   ชาย 
 58   ส631002705   สามัญ    นายชวนชัย   วรรณสิทธิ์       วัดราชโอรส  สพม.     46   ชาย 
 59   ว631002726   วิสามัญ    นางนิตยา   ยุวัฒนะกุล       สตรีวัดอัปสรสวรรค์  สพม.     46   หญิง 
 60   ส631002731   สามัญ    นางสาวมณฑกาญจน์   ทองคำ       มัธยมวัดนายโรง  สพม.     44   หญิง 
 61   ส631002755   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์   สุวินัย       มัธยมวัดเบญจมบพิตร  สพม.     42   ชาย 
 62   ส631002766   สามัญ    นายสรนันท์   เวียงคำ       วัดนวลนรดิศ  สพม.     46   ชาย 
 63   ส631002767   สามัญ    นายเศวตฉัตร   บุญภิละ       วัดนวลนรดิศ  สพม.     48   ชาย 
 64   ส631002841   สามัญ    จันทร์เพ็ญ   ภิญโญวงศ์       มหรรณพาราม  สพม.  0968419855   42   หญิง 
 65   ส631002846   สามัญ    นายสิทธิชัย   สุนทรเอกจิต       จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  สพม.     46   ชาย 
 66   ส631002862   สามัญ    นางสาวณัทฐพัชร์   เจียมทะวงษ์       นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  สพม.     46   หญิง 
 67   ส631002865   สามัญ    ปรมาภรณ์   อนุพันธ์       ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  สพม.     54   หญิง 
 68   ส631002866   สามัญ    อิทธิภพ   ทิมวิภาค       มัธยมวัดนายโรง  สพม.     60   ชาย 
 69   ส631002895   สามัญ    นายกำพล   วิลยาลัย       เทพศิรินทร์  สพม.  0802090008   42   ชาย 
 70   ส631002897   สามัญ    นางสาววรพรรณ   กอจิรัฐิติกาล       อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  สพม.  0629351923   48   หญิง 
 71      สามัญ    นางฐิติวรรณ   หวังวงศ์สกุล       รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  สพม.  0619966149   48   หญิง 
 72   ส631002914   สามัญ    มิ่ง   ขาวปลื้ม       มหรรณพาราม  สพม.     52   ชาย 
 73   ส631002942   สามัญ    นายอธิพงศ์   โชคเคล้าลาภ       ทวีธาภิเศก  สพม.     44   ชาย 
 74   ส631002953   สามัญ    นายสาทิตย์   สายสนิท       นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  สพม.     50   ชาย 
 75   ส631002956   สามัญ    นายอนันต์    เนตรมณี       ศึกษานารี  สพม.     50   ชาย 
 76   ส631002960   สามัญ    นายธิติพัทธ์   ชุติวัฒน์โสภณ       โยธินบูรณะ  สพม.     48   ชาย 
 77   ส631002973   สามัญ    นายสุรเชษฐ์   หิรัญสถิตย์       ราชวินิต มัธยม  สพม.  0837060258   44   ชาย 
 78   ส631002992   สามัญ    ภัทรายุ   อยู่เจริญ       วัดราชโอรส  สพม.     50   ชาย 
 79   ส631002995   สามัญ    นายชยุต   รำไพ       วัดราชโอรส  สพม.     48   ชาย 
 80   ส631003048   สามัญ    นางรพีพร   คำบุญมา       สุวรรณารามวิทยาคม  สพม.  0819026474   46   หญิง 
 81   ส631003049   สามัญ    นางสาวเบญจรัตน์    สิงหาโคตร       สุวรรณารามวิทยาคม  สพม.     44   หญิง 
 82   ส631003068   สามัญ    นายสุรพงษ์   ไกรษา       โพธิสารพิทยากร  สพม.  0864029191   46   ชาย 
 83   ส631003077   สามัญ    นางสาวกัญญาณัฐ    ธงศรี       อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  สพม.     40   หญิง 
 84   ส631003085   สามัญ    นายอำนาจ    ชีวังกูล       ราชวินิต มัธยม  สพม.     60   ชาย 
 85   ส631003122   สามัญ    นายอรุณ    คล้ายชัง       ราชวินิต มัธยม  สพม.  081-2864410   60   ชาย 
 86   ส631003144   สามัญ    นางพัชรินทร์   เหมะธุลิน       ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  สพม.  0897768737    50   หญิง 
 87   ส621003149   สามัญ    นายพิริยพงศ์   เตชะศิริยืยยง       สามเสนวิทยาลัย  สพม.     54   ชาย 
 88   ส631003282   สามัญ    นางสาวสาริณี   กล่อมดี       ศึกษานารีวิทยา  สพม.     46   หญิง 
 89   ส631003341   สามัญ    นายอภิชาติ   ศรีวะรมย์       มัธยมวัดนายโรง  สพม.     48   ชาย 
 90   ส631003343   สามัญ    นางสาวเพชรอาภรณ์   พูนพิน       ศึกษานารีวิทยา  สพม.     44   หญิง 
 91   ส631003349   สามัญ    น.ส.ปรียนันท์   ประเสริฐหล้า       วัดรางบัว  สพม.     40   หญิง 
 92   ส631003377   สามัญ    นายเกียรติเกรียงไกร    บุญทน       สตรีวัดระฆัง  สพม.     46   ชาย 
 93      สามัญ    นายมาลุต   ชาบำเหน็จ       สามเสนวิทยาลัย  สพม.  0811431017   48   ชาย 
 94   ส631003416   สามัญ    นางสาววัชราภรณ์   วังมนตรี       สตรีวัดระฆัง  สพม.     42   หญิง 
 95   ส631003417   สามัญ    นางสาวจินต์จุฑา   พรหมรักษ์       สตรีวัดระฆัง  สพม.  0875956585   44   หญิง 
 96   ส631003424   สามัญ    นายณัฐพงศ์   กุลวุฒิชัยมงคล       สตรีวัดระฆัง  สพม.     46   ชาย 
 97   ส631003521   สามัญ    นายอรรถพล    พิมพ์สิน       มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  สพม.     44   ชาย 
 98   ส631003539   สามัญ    นางสาวอารีย์ลักษณ์   อุดมแก้ว       ปัญญาวรคุณ  สพม.     40   หญิง 
 99   ส631003553   สามัญ    นายวรชาติ   วิเชียรพนัส       วัดนวลนรดิศ  สพม.     44   ชาย 
 100   ส631003569   สามัญ    นางสาววนิตรา   อยู่ยงค์       วัดนวลนรดิศ  สพม.     40   หญิง